Charakteristika školy

Základní škola Ivana Olbrachta sídlí ve dvou objektech. První stupeň se nachází v budově na Komenského náměstí, druhý stupeň je umístěn v budově Gymnázia Ivana Olbrachta Semily v ulici Nad Špejcharem, kde najdeme vedení školy a paní hospodářku.

Výuku 342 žáků v 15 třídách zajišťuje 24 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. Při škole pracuje školní klub, na provozu školy se dále podílejí 3 správní zaměstnanci, 1 vedoucí kuchyně a 2 kuchařky.

Výuka

Vědomosti a dovednosti se snažíme dětem předávat v co možná nejpestřejší podobě. Do výuky zařazujeme takové formy učení, které vedou děti k větší samostatnosti, schopnosti získávat, třídit a hodnotit informace tak, aby výuka představovala co možná nejhodnotnější vklad do života mladého člověka. Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, který podporuje tvůrčí a partnerskou komunikaci mezi učitelem a žákem, týmovou práci, posiluje pocit bezpečí, tolerance, aktivně řeší problémy ve směru od žáka k učiteli a vedení prostřednictvím školního parlamentu. Posiluje tak např. kompetence k řešení problémů, kompetence sociální, personální, občanské a komunikativní.

Škola vydává svůj časopis OLBRACHT/n/OVINKY, na kterém se podílejí žáci 1. i 2. stupně školy. Pořádáme školní ples, akademie, vánoční trhy, zahradní slavnost, společné oslavy významných výročí, vědomostní soutěže, učitelé tvoří řadu školních projektů (v oblasti environmentální výchovy, prevence sociálněpatologických jevů, pohybových a znalostních aktivit). U příležitosti Dne učitelů byla zavedena tradice výměny rolí, tzn., že dvojice žáků devátých ročníků vyučuje tento den žáky prvního stupně.

Organizujeme pro žáky harmonizační pobyt /6.třídy/ a kurzy: lyžařský/7.třídy/, turistický /8.třídy/, cyklistický /9.třídy/ a plavecký /3. a 4. třídy/.

Velký důraz klademe i na výuku cizích jazyků, nově podporujeme v 5.třídách výuku 3 předmětů s účastí rodilé mluvčí. Kromě povinné výuky zajišťujeme i výuku jazyků v zájmových kroužcích.

Naší prioritou je také co možná nejlepší umístění našich žáků v dalším vzdělávání na středních školách, proto pomocí nabídky volitelných předmětů a školního klubu zajišťujeme pro 9. ročníky hlubší přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky.

Vybavení

Naši žáci mají k dispozici všechno potřebné vybavení a na jeho dalším rozšíření či zkvalitnění se průběžně pracuje.

ICT

Na obou stupních se nacházejí počítačové učebny. Na prvním stupni je učebna s pěti počítači  využívána převážně na individuální výuku, při pobytu v družině a při mimoškolních aktivitách /školní klub/. Na hlavní výuku přecházejí žáci do budovy 2.stupně, kde jsou vybaveny dvě učebny novým nábytkem a počítači.

TV

Děti na obou stupních dnes mají kvalitní sportovní zázemí, které na 2. stupni představují dvě tělocvičny a venkovní atletická dráha. Na 1. stupni je k dispozici tělocvična s odpruženou podlahou a venkovní hřiště.

Společenské prostory

Pomocí grantů se nám podařilo vytvořit společenskovědní učebnu se čtyřmi počítači, interaktivní tabulí a žákovskou knihovnou, která slouží nejen k výuce, ale i k besedám a školením.

Pro zvláštní akce je díky dobré spolupráci s Gymnáziem Ivana Olbrachta Semily připraven speciální přednáškový sál, tzv. aula na 2. stupni.

Družina

Škola zajišťuje školní družinu pro 65 žáků ve dvou odděleních.

Jídelny

V obou budovách se nacházejí jídelny na druhém stupni zajišťuje provoz personál GIO Semily, děti mají výběr tří jídel a rovněž je zde k dispozici nepřetržitý provoz školního bufetu od 8 do 12 hodin. Zrekonstruovaná kuchyň a jídelna na 1.stupni nabízí téměř domácí kuchyň.

Šatny

Díky možnosti vyčerpání rezervního fondu školy a díky sponzorům došlo k zásadní změně v šatnách na 1. i 2. stupni. Byly vyřezány staré šatní klece a zakoupeny barevné  šatní skříňky pro všechny žáky.

Ostatní aktivity

Školní parlament

Do chodu školy se snažíme zapojit i žáky 2.stupně školy. Zástupci tříd se příležitostně, dle potřeby scházejí a společně s vedením školy řeší nejen problémy, ale předkládají svá přání, potřeby, postřehy.

Mimoškolní aktivity

Školní život se neomezuje pouze na samotnou výuku, dětem se snažíme nabídnout i široké spektrum zájmové činnosti, které jsou sdružené pod Školním klubem. Pravidelně se také účastníme mnohých projektů a sportovních soutěží. A pokud není v našich možnostech či schopnostech zajištění individuální zájmové činnosti, směřujeme případné zájemce na subjekty, které tuto činnost zajišťují.

Rada rodičů

Při škole pracuje a pravidelně se schází Rada rodičů, která napomáhá pravidelnému kontaktu mezi rodiči a vedením školy.

Školská rada

V roce 2005  zahájila svoji činnost školská rada.

Všechno úsilí školy, nové aktivity a plány do budoucna směřují ke kvalitnímu vzdělávání a výchově žáků, které jsou realizovány díky týmové práci, zájmu a úsilí všech pedagogů školy a samozřejmě i za podpory rodičovské veřejnosti.