Velké poděkování

Nadace Preciosa v rámci svého Fondu vzdělávání připravila pro vybrané školy v regionu grant, díky kterému mohli žáci ZŠ I. Olbrachta navštívit nový vzdělávací program IQ Landie. Projekt nesl název Zážitkový den s Křišťálovou stezkou.

V úterý 9.11. 2021 jsme společně s vybranými spolužáky z 8.A a 8.B vyrazili do IQ Landie. Dopoledne jsme strávili prohlídkou expozicí, včetně Křišťálové stezky. Ta byla vytvořena ve spolupráci s firmou Preciosa a je zaměřená na výrobu skla. Po načtení QR kódů jsme řešili zadané úlohy, za jejichž správné řešení jsme postupně získali správná písmena do tajenky. Odměnou pro nás bylo rozsvícení nové světelné instalace – 167 křišťálových molekul. Kromě toho jsme se mohli zapojit i do soutěže o vstupenky do IQ Landie a další ceny.

Po výborném obědě jsme se přesunuli do laboratoře. V ní nás čekal výukový program zaměřený na optiku. Zkoumání oka, pokusy s optickými klamy, lomem světla, s barevným spektrem, to je jen malý výčet zajímavých a zábavných aktivit, které jsme tu společně řešili.

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat Nadaci Preciosa a také samotné IQ Landii za úžasný den strávený v jejich prostorách.  Odnesli jsme si nejen velké množství poznatků, ale i krásných zážitků. Budeme na něj ještě dlouho vzpomínat.

                                                                                                                               Žáci 8. tříd ZŠ I.O. Semily

Přednáška pro dívky

Dne 7.10. se v aule školy uskutečnila přednáška pro dívky 7., 8. a 9.ročníku v rámci programu „Čas proměn“ o citlivém tématu dospívání a o změnách, které toto období dívčí organismus doprovázejí. Lektorka Mgr. Alena Blažková dala dívkám příležitost dostat odpovědi na zvídavé otázky, objevit dosud nepoznané a pomohla dívkám se zorientovat v nových oblastech, které s dospíváním přicházejí.

Mgr. Jaromíra Mikšová, metodik prevence

Program primární prevence rizikového chování

S velmi pozitivním ohlasem se na naší škole dne 4. 10. uskutečnila přednáška z programu primární prevence Policie ČR určená pro žáky 8. a 9. ročníků. Vrchní inspektorka Policie ČR nprap. Martina Frýdová obsahově přednášku zaměřila na návykové látky a jejich zneužívání včetně tabákových výrobků a nikotinových sáčků LYFT, dále žáky seznámila s trestní odpovědností mladistvých a kybernetickou kriminalitou a ukázala žákům orientační test ze slin nebo potu detekující přítomnost THC, opiátů, kokainu, extáze, pervitinu a amfetaminů.

Mgr. Jaromíra Mikšová, metodik prevence

Sběr kaštanů 11. 10. 2021 – 26. 11. 2021

Rada rodičů při Základní škole Ivana Olbrachta v Semilech pořádá SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ.  Tradiční akce ve sběru proběhne od 11.10.2021 do 26.11.2021. Cena výkupu je 4 Kč/1 kg kaštanů a 5 Kč/1 kg žaludů. Výběr v garáži za školou na Komenského náměstí každý den 7:00 – 8:00. Zodpovědná osoba: Soudil L. – školník    

Sběr starého papíru 11. 10. 2021 – 22. 10. 2021

Rada rodičů při Základní škole Ivana Olbrachta v Semilech pořádá SBĚR STARÉHO PAPÍRU.  Tradiční akce ve sběru proběhne od 11.10.2021 do 22.10.2021. Výběr v garáži za školou na Komenského náměstí každý den 7:00 – 8:00 a 14:00 – 15:30. Zodpovědná osoba: Soudil L. – školník

Prosíme třídit – noviny, časopisy, letáky. Karton prosíme odvést do sběrny nad nádražím. Děkujeme

Nástup do školy od 17.5.

od pondělí 17.5. nastupují všichni žáci 1. i 2. stupně k prezenční výuce za daných podmínek.

 • Výuka bude probíhat dle rozvrhu v plném rozsahu.
 • Žáci vstupují do školy jednotlivě a odchází do tříd k testování.
 • Testování bude probíhat 1x týdně, vždy v pondělí 1.vyučovací hodinu.
 • Nošení roušek a respirátorů v prostorách školy a dodržování hygienických požadavků zůstává .
 • Obědy mají všichni žáci přihlášené. V případě, že nemá žák zájem o obědy, sám si je odhlásí.

Zdá se, že nám skončilo složité období a dostaneme chod školy do normálnějších kolejí.

Tímto si dovolujeme poděkovat vám, rodičům, za trpělivost a pomoc s výukou dětí, většině žáků za plnění svých povinností a stejně tak všem učitelům za náročnou výuku a pevné nervy.

                                                                                              Vedení školy

Provoz školy od 3. 5. – rotační výuka žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

od pondělí 3. 5. 2021 se vrací do školy žáci 1. stupně formou rotačního vzdělávání. Třídy se budou vzdělávat prezenčně i distančně v rotaci po týdnech.

TýdenPrezenční výukaDistanční výuka
3. 5. – 7. 5.6.A, 6.B, 8.A7.A, 7.B, 9.A, 9.B (přijímací zkoušky)
10 . 5. – 14. 5.7.A, 7.B6.A, 6.B, 8.A, 9.A, 9.B
 • Prezenční vzdělávání ve škole bude probíhat dle standardního rozvrhu s drobnými úpravami, které žáci obdrží při nástupu do školy (výuka Tv, Hv).
 • Distanční vzdělávání bude probíhat dle rozvrhu distančního vzdělávání a je povinné stejně jako prezenční. Případné drobné úpravy obdrží žáci od vyučujících.
 • Povinnost roušky, respirátory – nadále zůstává povinností po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest (žáci chirurgickou roušku nebo respirátor, pracovníci respirátor nebo štít).
 • Samozřejmostí je dodržování hygienických opatření MŠMT – minimalizace setkávání tříd, zachování homogenních skupin ve výuce, mytí a desinfekce rukou, časté větrání, pobyt dětí venku, zvýšený úklid a desinfekce prostor školy.
 • Nástup do školy – časový rozpis nástupu do škol tak, aby se děti z jiných ročníků nesetkávaly, obdrží rodiče od třídních učitelů.
 • Testování – žáci i pracovníci školy budou muset dvakrát týdně projít antigenním testováním, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Testovat se nemusí:

 • žáci, kteří prodělali COVID 19, jsou 90 dní bez testů, stačí přinést potvrzení od lékaře   nebo KHS
  • žáci, kteří přinesou negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, ne starší 48 hodin (v pondělí ráno musí být test nejpozději ze soboty rána), jsou též bez testu
 • V případě pozitivního testu žáka si zákonný zástupce vyzvedne žáka ve škole. Žák bude umístěn do izolační místnosti, kde vyčká na příchod zákonného zástupce.
 • Žákům, kteří se nechtějí testovat, či mají jiný důvod neúčasti na prezenční výuce, nebude umožněn vstup do školy. Rodiče si dohodnou s třídním učitelem formu doplnění učiva.
 • Obědy mají děti při prezenční výuce automaticky přihlášené. V případě, že nemají rodiče zájem o školní stravování, sami si obědy odhlásí.

Prosíme rodiče, aby změny sledovali na webu školy nebo se obraceli s dotazy na třídní učitele.

Děkujeme za trpělivost a věřme, že bude lépe.