Konzultace pro rodiče

Vážení rodiče, milí žáci,
máme za sebou složité období distanční výuky, do lavic s nám vrátili rotačně žáci 1. – 5. ročníků, ostatní pokračují formou distanční výuky. Pro výuku to je období opravdu velmi specifické a jak to vypadá, ještě nějaký čas potrvá. Věříme, že se budeme moci setkat s vyššími ročníky alespoň rotačně a že to všichni společně zvládneme.

V aplikaci Bakaláři najdete hodnocení za uplynulé období (3. čtvrtletí). Známky mají sloužit k orientaci rodičů i vás, žáků, jak si ve II. pololetí vedete. V některých předmětech bylo stanovení klasifikace velmi složité, protože skutečná prezenční výuka se nekonala. Některé žáky by zveřejněné hodnocení mělo pobídnout k vyšší aktivitě. Doporučuji těm, kterých se to týká, využít nynějšího období k odstranění restů a zlepšení zatím udělených známek.

Rádi bychom rodičům nabídli možnost osobní konzultace s některými vyučujícími. Dovolí-li to epidemiologická situace, a při zachování všech hygienických opatření. Informační schůzky proběhnou v příštím týdnu (od 3. května). Třídní učitelé prvního stupně si konkrétní termíny ve vymezeném čase dohodnou s rodiči individuálně. Na druhém stupni si rodiče způsob konzultace dohodnou s vyučujícími v aplikaci Bakaláři – poslat zprávu.

Přejeme klidné období a věřme, že bude lépe.                       

Vedení školy

Provoz školy od 12. 4. – rotační výuka žáků 1. stupně

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 se vrací do školy žáci 1. stupně formou rotačního vzdělávání. Třídy se budou vzdělávat prezenčně i distančně v rotaci po týdnech.

TýdenPrezenční výukaDistanční výuka
12. 4. – 16. 4.1.B, 3.A, 3.B, 4.A, 5.B1.A, 2.A, 2.B, 4.B, 5.A
19 . 4. – 23. 4.1.A, 2.A, 2.B, 4.B, 5.A1.B, 3.A, 3.B, 4.A, 5.B
 • Prezenční vzdělávání ve škole bude probíhat dle standardního rozvrhu s drobnými úpravami, které žáci obdrží při nástupu do školy (výuka Tv, Hv).
 • Distanční vzdělávání bude probíhat dle rozvrhu distančního vzdělávání a je povinné stejně jako prezenční. Případné drobné úpravy obdrží žáci od vyučujících.
 • Žákům 1. stupně naší školy, jejichž rodiče pracují v rámci IZS, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve ŠD a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Zákonný zástupce podá vedení školy žádost o zařazení dítěte do této skupiny a příslušnost k vybraným profesím doloží potvrzením zaměstnavatele.
 • Povinnost roušky, respirátory – nadále zůstává povinností po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest (žáci chirurgickou roušku nebo respirátor, pracovníci respirátor nebo štít).
 • Samozřejmostí je dodržování hygienických opatření MŠMT – minimalizace setkávání tříd, zachování homogenních skupin ve výuce, mytí a desinfekce rukou, časté větrání, pobyt dětí venku, zvýšený úklid a desinfekce prostor školy.
 • Nástup do školy – časový rozpis nástupu do škol tak, aby se děti z jiných ročníků nesetkávaly, obdrží rodiče od třídních učitelů.
 • Testování – žáci i pracovníci školy budou muset dvakrát týdně projít antigenním testováním, vždy v pondělí a ve čtvrtek.
  • Testovat se nemusí:
   • žáci, kteří prodělali COVID 19, jsou 90 dní bez testů, stačí přinést potvrzení od lékaře   nebo KHS
   • žáci, kteří přinesou negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, ne starší 48 hodin (v pondělí ráno musí být test nejpozději ze soboty rána), jsou též bez testu
 • V případě pozitivního testu žáka si zákonný zástupce vyzvedne žáka ve škole. Žák bude umístěn do izolační místnosti, kde vyčká na příchod zákonného zástupce.
 • Žákům, kteří se nechtějí testovat, či mají jiný důvod neúčasti na prezenční výuce, nebude umožněn vstup do školy. Rodiče si dohodnou s třídním učitelem formu doplnění učiva.

Přestože je dle manuálu umožněna přítomnost zákonnému zástupci při samotestování jeho dítěte (1. -3. ročník), ocenili bychom, abyste nám dali důvěru a věřili nám, že vše uděláme v klidu a bez stresu. Testy budou provádět vaše děti ve své třídě pod vedením třídní učitelky a další jim známé osoby. Domníváme se, že přítomnost dalších osob z řad zákonných zástupců jen ztíží průběh této i pro nás nové činnosti. Ani z epidemiologického hlediska nepovažujeme přítomnost dalších osob za vhodnou.

 • Individuální konzultace:
  • pokračují bez omezení pro všechny žáky, kteří jsou na on-line výuce, žáci se netestují
  • individuální konzultace je jeden pedagog na jednoho žáka, přítomen může být zákonný zástupce
  • individuální konzultace bude probíhat jako dosud po vzájemné domluvě žáka, učitele a zákonného zástupce.
 • Skupinové konzultace:
  • jsou možné do počtu 6 dětí ve skupině, děti se testují
  • skupinové konzultace se týkají:
   • žáků, kteří jsou ohrožení školním neúspěchem
   • žáků 9. ročníků podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky
 • Obědy mají děti při prezenční výuce automaticky přihlášené. V případě, že nemají rodiče zájem o školní stravování, sami si obědy odhlásí.
 • Školní družina – provoz od 6:30 do 7:30, odpoledne do 16:00 hodin. Do jedné skupiny ŠD budou zařazeni žáci jednoho ročníku.
 • Školní klub – provoz od 6:30 do 16:00 hodin. Bude dodržena homogenita jedné třídy.

Prosíme rodiče, aby změny sledovali na webu školy nebo se obraceli s dotazy na třídní učitele.

Děkujeme za trpělivost a věřme, že bude lépe.

Velikonočník v parku na Riegrově náměstí se stává tradicí

Milé děti, milí rodiče a přátelé ze Semil a okolí, 

v loňském roce jsme si ozdobili krásnou magnólii velikonočními vajíčky, když už jsme se nemohli potkat při koledě. Pojďme si i letos udělat společnou radost a pověšením velikonočního vajíčka oslavit svátky jara. Plastová vajíčka jsou ideální, nerozbijí se.

Děkujeme a slibujeme, že je při matematice spočítáme.

Vaše děti a učitelé z Olbrachtovky

Zápis do 1. tříd ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření školy z důvodu karantény bude letošní zápis do 1. ročníku odlišný od předcházejících. Zde najdete důležité informace, jak zapsat své dítě do 1. ročníku:

1. Pozvánka k zápisu (podrobné informace od zřizovatele školy)

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

3. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

4. připojujeme i Žádost o odklad školní docházky

Jakékoliv další dotazy směřujte na tel. č. 722911605 nebo na e-mail: evasirova@seznam.cz Podklady lze zaslat rodičům i e-mailem

Další informace k zápisu (změny, doplňující zprávy) sledujte, prosím, nadále na webu školy. Děkujeme a přejeme pevné zdraví, radost a optimismus.

Stýská se nám…

Přečíst si esemesku nebo email je pro většinu dětí běžná věc. Zvláště pak nyní, v době distanční online výuky. Mít ale zprávu od kamaráda venku, muset si počkat, těšit se, až si ji budu moci přečíst, to je něco jiného! Protože se nemohou scházet ve škole ani doma, vyměňují si děti ze ZŠ I. Olbrachta své vzkazy na plotě školy. Mají tak prima cíl svých procházek – podívat se, kdo zase co nového napsal J.    –uč-

Velký úspěch v okresním kole zeměpisné olympiády

Dne 17. 2. se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády tentokrát online formou. V kategorii B obsadil Jakub Hušek ze 7.A deváté místo, výborného umístění – 3. místo dosáhl David Kouble ze 7.B. Celkem se zúčastnilo 16 žáků.

V kategorii C obsadil Šimon Schovánek z 8.A skvělé 2. místo z celkem 15 účastníků.  David Kouble a Šimon Schovánek postupují do krajského kola.

Moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole!

Vážení rodiče,

v týdnech 11. – 15. 1. 2021 a 18. – 22. 1. 2021 lze konzultovat výuku a výsledky dětí nejen elektronicky (e-mailem, Komens – poslat zprávu) a telefonicky, ale v případě potřeby si můžete s vyučujícími domluvit individuální schůzku přímo ve škole v odpoledních hodinách. Bližší informace najdete v aplikaci Bakaláři na nástěnce školy.

Informace pro rodiče žáků 9. tříd

On-line schůzka ohledně přihlášek na SŠ proběhne v úterý 12. 1. 2021 na Teams. Pozvánku ke schůzce rodiče obdrží e-mailovou poštou od výchovné poradkyně Mgr. Věry Horákové.

                                                                                                                                             Vedení školy

Výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nových opatření MŠMT bude od 4.1.2021 probíhat prezenční výuka pouze v 1. a 2. ročnících.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Podrobnější informace k výuce obdržíte od svých učitelů prostřednictvím aplikace Bakaláři.

Pro výuku v týdnu od 4.1 do 8.1. 2021 zůstávají stálé rozvrhy, sledujte suplování, které vám určí on-line výuku v Teams a samostudium.

Do nového roku přejeme všem hlavně zdraví a možnost být zase spolu.  

                                                                                                            Vedení školy