PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

2018/2019

Zpracovala: Mgr. Jaromíra Mikšová

1.         Obsah

1.     Obsah. 2

2.     Úvod. 3

3.     Charakteristika školy. 3

4.     Garant programu a jeho spolupracovníci: 4

5.     Analýza současného stavu: 4

6.     Cíle preventivního programu školy: 5

6. 1.     Krátkodobé cíle: 5

6. 2.     Dlouhodobé cíle: 6

7.     Informační zdroje. 6

7. 1.     Vnitřní informační zdroje: 6

7. 2.     Vnější informační zdroje. 7

8.     Metody práce při realizaci prevence ve škole: 8

9.     Prevence ve škole: 9

9. 1.     Specifická prevence na škole: 9

9. 2.     Nespecifická prevence na škole: 10

9. 3.     Prevence ve vyučování 12

10.      Monitoring. 13

11.      Financování programů primární prevence: 14

12.      Evaluace za školní rok 2017/18 : 14

13.      Přílohy. 15

Příloha č. 1: 15

Příloha č. 2: 17

Příloha č. 3: 22

Příloha č. 4: 34


 

2.         Úvod

Preventivní program školy je zpracován na základě  Metodického pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže ( MŠMT ČR č. j. 21291/2010 – 28 ), který do prevence rizikového chování zařazuje předcházení zejména následujícím rizikovým jevům: šikana, kyberšikana, sexuální rizikové chování, záškoláctví, agrese, extremismus, rasismus, antisemitismus, intolerance, xenofobie, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt – nová náboženská hnutí, vandalismus, domácí násilí. Je to konkrétní dokument naší školy, je zpracován na období jednoho roku, podléhá kontrole České školní inspekce, je pravidelně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti je součástí výroční zprávy školy.

3.         Charakteristika školy

Škola: Základní škola Ivana Olbrachta, Nad Špejcharem 574,

            513 01 Semily, příspěvková organizace

IČO: 701 55 771

Zřizovatel: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily

Základní škola Ivana Olbrachta má dvě pracoviště:

ZŠ Ivana Olbrachta Komenského náměstí 150, Semily 1. – 4. stupeň Budova je v majetku zřizovatele ZŠ Ivana Olbrachta Nad Špejcharem 574, Semily 5. – 9. stupeň Budova je v nájmu Gymnázia IO
Ředitel: Mgr. Jiří Jiránek e-mail: zsiosemily@iol.cz telefon: 481 621 036
Zástupce ředitele:  Bc. Eva Šírová   zsiosemily@centrum.cz   481 622 565

Školní metodik prevence: Mgr. Jaromíra Mikšová

Výchovný poradce a koordinátor inkluze: Mgr. Věra Horáková

Kapacita školy je pro 450 žáků.

  1. stupeň 2. stupeň celkem
Počet tříd 10 7 17
Počet žáků 186 129 315

4.         Garant programu a jeho spolupracovníci:

Za koordinaci preventivních aktivit zodpovídá školní metodik prevence rizikového chování. Školní metodik prevence spolupracuje s ostatními pedagogy ve škole a s institucemi zabývajícími se problematikou rizikového chování žáků. 

Školní metodik prevence seznamuje ředitele školy a všechny pedagogy s aktualizovaným preventivním programem školy, garantem preventivního programu školy je ředitel školy. 

Od října 2016 bylo na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště, kde metodik prevence  na pravidelných schůzkách v průběhu školního roku připomíná termíny programů a aktivit specifické i nespecifické prevence, ale i analyzuje situaci výskytu rizikového chování ve škole.

I když máme na škole dvě odloučené pracoviště, na škole pracuje pouze jeden metodik prevence Mgr. Jaromíra Mikšová.

 Metodik prevence se od září 2016 účastnil Specializačního studia pro metodiky prevence na Malé Skále, které úspěšně ukončil v únoru 2018.

5.         Analýza současného stavu:

Co se nám daří:

Snažíme se poskytnout žákům širokou nabídku volnočasových aktivit jako smysluplnou prevenci rizikového chování.

Těší nás zájem rodičů a jejich účast na akcích pořádaných školou i o víkendech.

Co nás tíží:

V loňském školním roce jsme na naší škole řešili celkem 14 případů rizikového chování, z toho 5 případů na 1. stupni a 9 na 2. stupni.

Z rizikového chování byly nejčastěji zastoupeny poruchy chování, nevhodné (někdy až vulgární) chování ke spolužákům a vyučujícím, v pěti případech záškoláctví, šikana k učiteli i spolužákům, kyberšikana. V jednom případě jsme řešili krádež peněz, ničení školního majetku, čtyři žáci byli přistiženi při kouření v prostorách školy, u žáků narůstá agrese. Žákům chybí úcta, pokora.

Hledání svého místa v kolektivu, potvrzování své sounáležitosti a své pozice v hierarchii třídy, skupiny často žáka doprovází agrese. Negativní agrese bývá nejvíce řešeným tématem prevence ve škole. Každoročně evidujeme posměšné, nerespektující, nevhodné, drzé a agresivní chování žáků mezi sebou i k pedagogům. Velké množství problémů, končících agresí dětí vůči spolužákům i sobě, jsou následkem špatného rozhodnutí dítěte v zátěžové situaci, v silné potřebě někam patřit, v nefungujících vztazích v rodinách s chybějícími mantinely ve výchově, nevhodnou výchovou obecně. I přes veškerou snahu eliminovat nežádoucí chování žáků se s takovým chováním během školního roku setkáváme. Snažíme se je včas zachytit, řešit problémy ještě v zárodku tak, aby neprorostly do komplikovanějších a bolestnějších forem ubližování.

Dalším velkým problémem je kouření žáků před budovou školy i ve škole. Rizikovými místy ve škole je prostor šaten před tělocvičnami, prostory WC v přízemí, bezprostřední okolí školy a nedaleký park. K tíživé situaci přispívá i to, že naše škola se nachází v budově gymnázia  a studenti gymnázia běžně kouří  před budovou školy.

Bohužel, mnoho příčin, které vedou žáky v současné době k experimentům s návykovými látkami, se vztahují k rodině a sociálnímu prostředí dětí a mládeže. Stále se snižuje věk prvního kontaktu s návykovou látkou. Lze ji snadno získat. U mladistvých získává droga vysokou společenskou aktivitu. Mnoho dětí se neumí z různých důvodů přiměřeně a odpovědně vyrovnávat se sociálními požadavky, osobními problémy a často i školními nároky. Stále je velmi nízká důvěra žáků v učitele a výchovné pracovníky při potřebě svěřit se s problémy rizikového chování.

Málo žáků na 2. stupni se zapojuje do volnočasových aktivit nabízené školou.

6.         Cíle preventivního programu školy:

Vzhledem k výsledkům evaluace PPŠ z roku 2017/2018 s ohledem na některé přetrvávající problémy jsme se v letošním školním roce v PPŠ zaměřili na následující oblasti:

6. 1.                  Krátkodobé cíle:

 • v průběhu září vytvořit nabídku volnočasových aktivit pro žáky a zapojit do nich co nejvíce žáků z rizikových rodin
 • snížit výskyt kouření ve škole i bezprostředním okolí školy pravidelným monitoringem rizikových míst ve škole zaměstnanci školy
 • zamezit záškoláctví u žáků a  snížení počtu zameškaných hodin, důsledně sledovat absenci všech žáků i dlouhodobou omluvenou, pozdní příchody na výuku, včas informovat rodiče
 • v průběhu školního roku důsledně dbát o dodržování školního řádu a zásad slušného chování včetně zdravení
 • zamezit výskytu kyberšikany a zneužívání internetu, iniciovat zájem hlavně u rodičů jako pilíř prevence
 • zorganizovat pro rodiče a pedagogy přednášku na téma Bezpečně na internetu
 • na akcích nespecifické prevence v průběhu školního roku vytvářet pozitivní vazby ve třídě, mezi žáky i mezi žáky a učitelem
 • posilovat u žáků správné stravovací návyky, pěstování zdravého životního stylu, podpora pohybových aktivit, nevyhýbání se tělesné výchově
 • vytvářet důvěrný vztah mezi učiteli a žáky
 • v průběhu školního roku mapovat výskyt forem rizikového chování na škole a včas chránit žáky
 • podpořit školní žákovské aktivity – školní časopis, olympiády, soutěže
 • vytvořit dotazníky pro zpětnou vazbu u programů specifické primární prevence
 • vytvořit dotazníky pro mapování klimatu ve škole
 • dokončit studia metodika prevence
 • zajistit pedagogickou a psychologickou podporu inkluzivním žákům a jejich třídním kolektivům, žákům traumatizovaným, procházejícím obdobím s těžkými osobními i rodinnými problémy

6. 2.          Dlouhodobé cíle:

 • Vytvořit dlouhodobou funkční strategii v oblasti primární prevence
 • získat podporu a pochopení všech pedagogických pracovníků školy v otázce nutnosti prevence a její realizaci
 • zapojení pedagogů do  tvorby PPŠ
 • vytvořit bezpečné prostředí pro učitele a další pedagogy, dbát o jejich psychickou pohodu
 • podporovat průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování
 • snižovat výskyt rizikového chování ve škole
 • vytvářet příjemné, klidné a bezpečné klima ve škole, eliminovat projevy agresivity a ničení školního majetku, naučit žáky nést následky a odpovědnost za své jednání a chování
 • zlepšit spolupráci s rodiči a zvýšit motivaci rodičů k většímu zájmu o prospěch a absenci dětí, zvýšit jejich účast na akcích pořádaných školou, s jejich pomocí zapojit žáky do volnočasových aktivit a najít perspektivní způsob trávení volného času jejich dětí
 • opakovaně navštěvovat a vyhledávat tematická představení, přednášky a besedy s odborníky, nabízet četbu knih a časopisů s danou tématikou tak, abychom zvyšovali informovanost žáků v problematických oblastech
 • udržovat ve škole příznivé sociální klima – atmosféru pohody a klidu a pocit důvěry
 • částečně změnit financování programů specifické primární prevence

7.         Informační zdroje

7. 1.          Vnitřní informační zdroje:

Odborná a metodická literatura: učitelské noviny, časopisy Prevence, Učitelské noviny, odborné publikace, letáčky, DVD (možnost zapůjčení u MP viz. příloha č.1)

Školní časopis Olbrachtovinky (Komeňáček) – vychází dvakrát ročně

Informační nástěnky

Stránky školy: www.zsiosemily.cz

Kontakty:

Metodik prevence e-mail telefon
Jaromíra Mikšová jarka.miksova@centrum.cz 481622564
Výchovný poradce e-mail telefon
Věra Horáková horakov@post.cz 481622564

7. 2.        Vnější informační zdroje

naše škola spolupracuje s odborníky a dalšími organizacemi:

Pedagogicko – psychologická poradna:

Místo e-mail telefon www
Nádražní 213, 513 01 Semily ppp.semily@worldonline.cz 481625390 www.pppsemily.wz.cz
Palackého 48, 466 04 Jablonec n. Nisou ppp.jablonec@volny.cz 483704498 www.pppjbc.cz
Truhlářská 3, 460 01 Liberec pppliberec@volny.cz 482710517 www.pppliberec.cz

OSPOD Semily: Městský úřad Semily, Riegrovo nám. 63

 Vedoucí: Ivana Kořínková, tel.: 481 629 246,  korinkova@mu.semily.cz,

Bc. Petr Kubec – kurátor pro mládež, tel.: 481 629 243, e-mail: kubec@mu.semily.cz

Městská policie Semily, Václav Baudys – vrchní strážník  a vedoucí prevence, Riegrovo nám. 63, tel.: 481 621 158, 724 180 465, mp@mu.semily.cz

Policie ČR, odd.  Semily, Vysocká 225, tel.: 974 475 207

Krajská protidrogová koordinátorka-Mgr. Jana Hauzerová,  tel.: 485 226 338, 739 541 522, e-mail:.hauzerova@kraj-lbc.cz

MUDr. M. Stegerová – dětská psychiatrie, Tázlerova 747, Turnov (poliklinika, 1. patro), tel. 606 038 801

MUDr. M. Milkovičová – praktický lékař pro děti a dorost, Tyršova 394, tel.:481 624 108, 602 191 383, www.mudrmilkovicova.cz
SVP ČÁP,  Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec 5, tel.: 482750 807, e-mail: svp_lbc@centrum.czwww.svp_lbc.cz 

 SEDDMA Semily, příspěvková organizace, Tyršova 380,  e-mail: ddm@semily.cz  – volnočasové aktivity pro žáky

Městská knihovna Semily, Tyršova 49, tel.: 481 622 902, www.knihovnasemily.cz

ZUŠ Komenského nám. 148, Semily, www.zussemily.cz

Hasiči – dny otevřených dveří, den IZS pro semilské školy a veřejnost

(Další kontakty: viz.: příloha č. 2)

8.         Metody práce při realizaci prevence ve škole:

 • výklad (frontální výuka)
 • skupinová práce – práce v týmu
 • projekty
 • samostatná práce (referáty, prezentace, slohové práce …)
 • komunitní kruhy
 • přednášky, besedy, interaktivní pořady
 • práce s odbornou literaturou, časopisy, internetem, DVD
 • osvětové materiály a letáky
 • třídnické hodiny
 • exkurze, výlety, prožitkové aktivity
 • pracovní dílny
 • nástěnky, výstavy prací žáků
 • kroužky, soutěže

9.         Prevence ve škole:

9. 1.          Specifická prevence na škole:

Ve specifické prevenci se přizpůsobujeme skladbě a časovému harmonogramu programů primární prevence, které pro nás připravuje „ Komise Rady města pro prevenci ve spolupráci s pracovní skupinou komunitního plánování v Semilech.“ Programy se nejčastěji  konají v aule Gymnázia Ivana Olbrachta, kině Jitřenka, KC Golf, Městské knihovně, sportovním centru nebo ve třídách. Pro jednotlivé ročníky je připraven alespoň jeden program, viz.: tabulka:

Název programu PP Zaměření Metoda Forma PP Cílová skupina Časový harmonogram Místo Organizační zajištění Web
Dospívání, aneb život plný změn puberta, vztahy, anatomie, ženské pohlavní orgány, životospráva přednáška + prezentace dívky 7. ročník září aula Gymnázia IO Semily MP Education s.r.o. Rubeška 393 Praha 9 Mgr. A. Blažková www.mpedu.cz
Zdraví, zdraví, zdraví zdravý životní styl, poruchy příjmu práce ve skupinách 3. ročníky ZŠ 2.pololetí aula Gymnázia IO Semily Komise Rady města Semily pro prevenci ve spolupráci s pracovní skupinou komunitního plánování v Semilech www.semily.cz
Tak to umíme my xenofobie pracovní dílny + podiové vystoupení 1.,2. ročníky ZŠ 2.pololetí aula Gymnázia IO Semily Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených www.podkrk.eu
Finanční gramotnost hospodaření s financemi, půjčky, dluhy práce ve skupinách 8. ročníky ZŠ listopad Kino Jitřenka + Městská knihovna Ing. M Koťátko, lektor ACET ČR, Z.S. www.acet.cz/
Kyberšikana Kyberšikana přednáška + prezentace, dokumentární film Seznam a bezpečí 6. ročníky ZŠ prosinec Kino Jitřenka Semily kpt. Bc. J. Pančenko, DiS.  
Hrou proti AIDS rizikové sexuální chování, pohlavní choroby práce ve skupinách + hry na stanovištích 8.a 9.roč. listopad KC Golf Semily Komise Rady města Semily pro prevenci ve spolupráci s pracovní skupinou komunitního plánování v Semilech www.semily.cz
Život není hra gamblikg a šikana přednáška + film 9. ročníky ZŠ květen Kino Jitřenka Semily pracovníci ADVAITY, poradna Semily, Nádražní 213, Semily advaitaliberec.cz
Kriminalista, Od návyku k závislosti drogy, agrese, vandalismus a domácí násilí přednáška 8. + 9. ročníky ZŠ květen aula Gymnázia IO Semily Mgr. P. Kuřátko /zástupce vedoucího věznice Valdice/ www.vscr.cz/veznice-valdice
Černobílé vykřičníky šikana loutkoherecké představení 4. ročníky ZŠ květen třída školy ZŠIO Semily Komise Rady města Semily pro prevenci ve spolupráci s pracovní skupinou komunitního plánování v Semilech www.semily.cz
Jak se (ne)stát závislákem alkohol, kouření, drogy, poruchy příjmu hry na stanovištích 7. ročníky ZŠ červen Sportovní centrum Semily proškolení studenti Gymnázia IO www.giosm.cz
Kriminalita kyberšikana, záškoláctví přednáška + prezentace, hry 5. ročníky ZŠ červen KC Golf Semily zástupci státní a městské policie a OSPODu, proškolení studenti GIO www.ospod.info

9. 2.          Nespecifická prevence na škole:

Nespecifická prevence ve škole je realizována v obou budovách školy,  ve třídách, v tělocvičnách, na školní zahradě, na školním hřišti, v aule gymnázia. Některé akce probíhají v mimoškolním prostředí.

Září:         Cyklokurz 9.roč, Nebákov

     Harmonizační pobyt pro 6. roč., Nebákov (ve spolupráci s PPP) 

     Vaškův běh, Ostrov Semily, 1. -4. roč.

     Ekologická exkurze Krkonoše, 6. roč.  

Říjen:       Zátopkova   štafeta, 6. -9. roč. (i pro ZŠ Riegra, GIO Semily)

Cesta proti času, pro 4. -7. roč. semilských škol (ke Dni vzniku české státnosti a výročí narození Pavla Tigrida)

Listopad: Příjezd Martina na bílém koni (průvod od budovy 1. stupně na Ostrov, pro širokou veřejnost)

                 Dopravní výchova pro žáky 4. roč., (dopravní hřiště Košťálov)

                 Týdenní kurzy anglického jazyka pro 6. a 8. roč. jazykových tříd

                 English Focus, výuka s rodilým mluvčím

Slavnostní setkání žáků školy 5. -9. roč. v aule GIO, připomenutí Dne boje studentů za svobodu a demokracii

                 Vánoční trh na Komenského náměstí ve spolupráci žáků, učitelů a rodičů

                 Beseda  na Úřadu práce v Semilech, 9. roč.

Prosinec: Mikuláš na 1. stupni, (organizují žáci 9. roč.)

                 Spaní v družině – 1. stupeň

                 Vánoční turnaj v odbíjené, 7. -9. roč. a učitelé

                 Vánoční setkání všech ročníků v aule  GIO, vystoupení žáků

Leden:     Týdenní kurzy anglického jazyka pro 7. roč. jazykové třídy

                 English Focus, výuka s rodilým mluvčím

                 11. ples školy (organizují žáci 9. roč., pro veřejnost)

Únor:       Dětská muzika, karneval pro děti v aule GIO (pro veřejnost)

Březen:    Den otevřených dveří 1. a 2. stupně (pro rodiče budoucích prvňáčků a žáků 5. tříd)

                 Lyžařský výcvik 7. roč., Rokytnice nad Jizerou, chata Preciosa

                 Učení naruby – žáci 2. stupně učí na 1. Stupni (ke Dni učitelů)

                 Morana, vítání jara (školní družina)

Duben:     Velikonoční šplhoun pro žáky 1. stupně, šplh pro vajíčko

                 Ekologický program Liberec, ZOO a Divizna pro 6. roč.

Květen:    Den matek– vystoupení žáků 1. stupně pro maminky (veřejnost)

                 Ekologický kurz pro 7. roč., Jizerské hory

Červen:    Turistický kurz pro 8. roč., Branžež

Zahradní slavnost na Komenského náměstí,(pro rodiče, budoucí prvňáčky a veřejnost)

                 Pasování páťáků (slavnostní rozloučení s páťáky, příjezd krále)

                 Prezentace 9. tříd, aula GIO, rozloučení s učiteli

                 Školní výlety, exkurze

Zájmové a další aktivity organizované školou – Školní klub:

Nabídka kroužků /1. – 4. roč./ a školního klubu /5. -9. roč./ pro školní rok 2018/2019

Kroužek 1. – 4. ročník / Školní klub 5. – 9. ročník

  KROUŽEK /školní klub/ VEDOUCÍ DEN ČAS
1 Dovedné ruce / Šikulové – 1. – 4.  ročník Matějková L. středa 15:30 – 17:00
2 Počítače- interaktivní tabule – 1. – 5. ročník Ing. Hlava L. pátek 13:00 – 14:00
3 Pohybové a sportovní hry I. Stupeň – 1. – 3. ročník Komínková M. pondělí 15:30 – 17:00
4 Pohybové hry-tělocvična II.stupně-  5. ročník Bc. Šírová E. čtvrtek 12:45 – 13:30
5 Kokrháček/Pro každého, kdo rád zpívá/- 1. – 4. ročník Mgr. Horákova L. úterý 13:00 – 13:45
6 Anglický jazyk pro prvňáky Mgr.Horáková L. pondělí 12:15 – 13:00
7 Francouzský jazyk 6. – 9. ročník Jelínková M. dohodou  
8 Mluvení hrou – 1. třída Mgr. Kousalová M. středa 12:00 – 12:45
9 Mažoretky – 1. – 4. třída Mgr. Borzová I. pondělí 13:00 – 13:50
10 Golf tělocvična II.stupně + driving dle počasí Schovánek J. středa 13:30 – 14:30
11 Golf pedagogický dohled Bc.Šírová E. středa 13:30 – 14:30
11 Čeština pro všechny Mgr.Horáková V. dohodou
12 Keramika – 6. – 9. roč./informace v  příloze/ Mgr. Riegrová I.    
13 Počítače – interaktivní tabule-5. – 9. roč. Ing. Hlava L. dohodou  
14 Dílny, práce se dřevem a kovem Mgr. Gardián M. dohodou
15 Jazyky hrou / Aj, Nj /- 7. – 9. roč./ Mgr. Jarolímková S. dohodou

Nabídka volnočasových aktivit pro žáky a širokou veřejnost různých semilských organizací a spolků je uvedena v příloze č. 4.

9. 3.          Prevence ve vyučování

Následující témata jsou součástí ŠVP „ Škola pro všechny“ (platný od roku 2007), nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd. Jejich zvládnutí vede žáky k orientaci v problematice rizikového chování, vědí, jak jim předcházet, jak zdravě řešit stresové situace, jak si říci o pomoc a kde ji hledat, jak správně komunikovat apod. Pilířem jsou třídnické hodiny na začátku školního roku, kdy jsou žáci seznámeni se Školním řádem, s jejich povinnostmi, ale i právy, Sankčním řádem a pravidly třídy.

 Témata týkající se prevence  rizikového chování  jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech:   český jazyk a literatura, prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, biologie živočichů a člověka, chemie, fyzika, informatika, dějepis, globální výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova

I. stupeň (především prvouka, přírodověda, pracovní činnosti, vlastivěda)

bezpečnost při práci

chování k cizím lidem, kyberšikana, rodina, kamarádi, škola

dopravní výchova

první pomoc, integrovaný záchranný systém

strava, škodlivost návykových látek, poruchy příjmu potravy, režim dne, volný čas, kroužky,

význam pohybu, zdravý životní styl, nemoci

ochrana přírody

situace hromadného ohrožení

handicap, charita, pomoc postiženým lidem, odlišnosti mezi lidmi, rasismus, empatie, vztah, ke starým lidem

biologické a psychické změny v dospívání, zásady intimní hygieny, partnerství, rodičovství,

sexualita, bezpečný způsob sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

rizikové situace, riziková místa a rizikové osoby

práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy, lidská práva a jejich porušování (korupce, krádež, šikanování, zneužívání, týrání), manipulace

vliv médií, sociální sítě, ochrana osobních dat, subkultury

II. stupeň

Čeština 6. – 9. roč.

pravidla slušného chování, etika,  vlastenectví, sociální rozdíly,

mezilidské vztahy, kritické čtení mediálních sdělení, manipulace v médiích, hodnocení literatury (umělecká x konzumní), problémy společnosti

Dějepis 8. – 9. roč.

mezilidské vztahy, tolerance, násilí, náboženská nesnášenlivost, rasismus, xenofobie,

antisemitismus, holocaust, války, terorismus, globální problémy, demokracie x totalitní režimy, lidská práva

Zeměpis 6. – 9. roč.

kulturní odlišnosti, intolerance, rasismus, xenofobie, lidská práva, války, terorismus, přírodní katastrofy, globální problémy

Přírodopis 7. roč., Biologie živočichů a člověka 8. roč.

vztah prostředí a života, viry, bakterie, pravidla bezpečnosti a práce,

péče o zdraví, režim dne, zdravá výživa, poruchy příjmu potravy, zneužívání návykových látek, sexuální výchova, rizikové sexuální chování

prevence onemocnění jednotlivých orgánových soustav člověka, první pomoc

Chemie 8. – 9. roč.

léky, návykové látky, jedy, hořlavé látky, bezpečnost při práci, mimořádné události, ochrana člověka za mimořádných situací

Fyzika 6. – 9. roč.

úrazy elektrickým proudem, bezpečnost při práci, radiace, mimořádné události

Globální výchova 6. – 9. roč.

zdravý životní styl, prevence chování v rizikových situacích, šikana, dětská

krizová centra, linka důvěry, péče o zdraví, režim dne, zdravá výživa, poruchy příjmu potravy,

rodina, domov, práva a povinnosti členů rodiny, vztahy v rodině, mravní zásady

osobní bezpečí, krizové situace, týrané a zneužívané děti, domácí násilí

 první pomoc, dopravní výchova, rozvoj osobnosti, sociální vztahy, volba povolání, právní odpovědnost, záškoláctví, kriminalita, nacionalismus, rasismus, xenofobie,  vliv médií, lidská práva,

Stát a právo – výkonná moc, soudní moc, práva a povinnosti občanů, Ústava ČR

Základy ekonomiky

nakládaní s majetkem a penězi, finanční gramotnost, zodpovědnost

Hudební výchova

generace Hippies (drogy, promiskuita), Nirvana

Pracovní činnosti 6. – 7. roč.

zdravý životní styl, hygiena, bezpečnost při práci

Informatika 6., 8. – 9. roč.

ochrana osobních dat ve vztahu k sociálním sítím

elektronická komunikace – problematika veřejných diskusních fór, nástroje pro veřejnou komunikaci pomocí zpráv, sdělování osobních údajů, komunikace pomocí sociálních sítí,

zveřejňování údajů a fotografií na profilu, veřejné a soukromé publikování, právní odpovědnost chování osob starších 15 let

vyhledávání informací – ověření věrohodnosti zdroje, internetová reklama, přístupnost  rizikových stránek

prezentace na Internetu – problematika zveřejňování osobních dat a fotografií při tvorbě blogu (webových stránek)

netolismus

Výtvarná výchova, 6. – 9. roč.

vyjádření svého názoru výtvarnými prostředky (např. na poškozování životního prostředí,

užívání drog, poskytování pomoci druhému, důležitost požární ochrany…)

Tělesná výchova 6. – 9. roč.

prevence úrazovosti, proškolení ohledně vhodnosti oblečení, hygiena, denní režim, zdravý životní styl, první pomoc

10.     Monitoring

Na začátku školního roku bude proveden výzkum klimatu tříd formou dotazníku. Na základě provedených analýz budeme aktuálně řešit zjištěné negativní jevy, problematické žáky a třídní kolektivy obecně. V případě nutnosti, kdy na to sami nebudeme stačit, prokonzultujeme situaci s okresním metodikem prevence, popř. jinými institucemi.

Informace budeme získávat v průběhu školního roku od třídních učitelů, vyučujících učitelů, ale neméně důležité jsou informace od rodičů.

11.     Financování programů primární prevence:

Škola nedostává finanční prostředky od svého zřizovatele určené na  specifickou primární prevenci. Částečně přispívá žákům z fondu Rady rodičů, kam se ukládají finanční výdělky z akcí pořádané školou.

Ve městě Semily pracuje tým „Komise Rady města Semily pro prevenci ve spolupráci s pracovní skupinou komunitního plánování“, která organizuje programy specifické prevence pro městské i vesnické spádové školy. Školy se tak musí podřídit vybraným tématům oblasti rizikového chování i naplánovanému časovému harmonogramu a vždy se vybírá účastnický poplatek na žáka 20,-Kč.

12.     Evaluace za školní rok 2017/18 :

V loňském školním roce jsme na naší škole řešili celkem 14 případů rizikového chování, z toho 5 případů na 1. stupni a 9 na 2. stupni.

Z rizikového chování byly nejčastěji zastoupeny poruchy chování, nevhodné (někdy až vulgární) chování ke spolužákům a vyučujícím, v pěti případech záškoláctví, šikana k učiteli i spolužákům, kyberšikana. V jednom případě jsme řešili krádež peněz, ničení školního majetku, čtyři žáci byli přistiženi při kouření v prostorách školy, u žáků narůstá agrese.

Indicie výskytu rizikového chování byly získávány od jednotlivých vyučujících, byly vysledovány během výuky i dění na chodbách a  ve třídách o přestávkách. Dále od třídních učitelů, výchovného poradce, samotného metodika prevence, od rodičů i žáků samotných.

Jednotlivé případy rizikového chování byly řešeny v rámci Školního poradenského pracoviště, kde byla vyhodnocena závažnost situace a zvážen další postup. Ve většině případů byli k jednání přizváni rodiče, popř. pozváni rodiče celé třídy na mimořádnou schůzku, třídní učitelé, ke třem jednáním byla přizvána sociální pracovnice. Jednání měla pozitivní výsledek, výskyt rizikového chování se podařilo snížit, popř. eliminovat.

Programy primární prevence byly ve školním roce 2017/2018 realizovány v celém naplánovaném rozsahu. Nedostatečná však byla zpětná vazba – hodnocení programů žáky, třídními učiteli, ale zajímá nás i názor rodičů.  Na to bychom se měli v letošním školním roce zaměřit.

Školní metodik prevence se vloni zúčastnil podzimního dvoudenního a jarního jednodenního semináře metodiků prevence základních a středních škol okresu Semily, které každoročně organizuje Pedagogicko- psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Semily a Krajské primární konference v Liberci. Dále se ŠMP účastní jednání Komise pro prevenci rizikového chování v Semilech (dvakrát ročně), kde se může vyjádřit k naplánovanému časovému harmonogramu i obsahu nabídky aktivit specifické prevence na dané pololetí.

13.     Přílohy

                Příloha č. 1:

Seznam literatury ve škole ZŠ Ivana Olbrachta:

Kolář, M.: Nová cesta k léčbě šikany

Rogers, V.: Kyberšikana

Dubin, N.: Šikana dětí s poruchou autistického spektra

Šimanovský, Z.: Hry pro zvládání agresivity a neklidu

Plummer, Deborah M.: Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty dětí

Rubešová, R., Kirchnerová, V.: Výchova prožitkem

Nešpor,K.: Sebeovládání

Nešpor,K.: Alkohol, drogy a vaše děti

Dolto,C.: Hněv – a co s ním?

Dolto, C.: Žárlivost – a co s ní?

Dolto, C.: Stydlivost – a co s ní?

Severe, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly

Taylor, John F.: Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami

Novák, T.: Proč jsi stále tak neklidný

Nováková, D.: Zdravý způsob života a prevence

PhDr. Váňová, M.: CSc.: Pedagogům o prevenci AIDS

Presl, J.: Drogová závislost

Kolář, M.: Bolest šikanování

Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi

Úmluva o právech dítěte

Ústava ČR

Školní vzdělávací program  – Škola pro všechny od r. 2007 ZŠ Ivana Olbrachta, www.zsiosemily.cz

Seznam DVD:

DVD

Katka- dokument o uživatelce drog

DVD

Mezi stěnami – tematický film o šikaně

DVD

Mezi nimi – tematický film o problematice AIDS

DVD

Sami – tematický film o poruchách příjmu potravy

DVD

Kyberšikana

VHS

Prevence AIDS

VHS

Závislí

VHS

Metody odvykání kouření

VHS

Řekni drogám ne

VHS

Drogy a neurony

VHS

Drogy – video pro pedagogy

VHS

Naučte své dítě říkat ne

                Příloha č. 2:

Seznam důležitých kontaktů:
 • ADVAITA Liberec – prevence a léčba závislostí
  ambulantní služby tel. 482 750 607; e-mail info@advaitaliberec.cz
  terapeutická komunita tel. 485 146 988; e-mail komunita@advaitaliberec.cz
 • Centrum Fialka – služby pro rodiny s dětmi a těhotné ženy, které se ocitly v obtížné životní situaci

www.jicin.charita.cz, tel.:735 747 407

 • OAT poradna Semily
  MUDr. Vít Šlechta – psychologická poradna
  tel. 481 622 247
 • Dětský diagnostický ústav
  U opatrovny 444/3, Liberec 4
  tel. 485 341 107
 • DONA – linka pomoci obětem domácího násilí
  tel. 251 511 313 – nonstop
 • Hygienická stanice Semily
  Ke Stadionu 204, Semily
  tel. 481 623 661; e-mail: sekretariat.se@khslbc.cz,
 • K – centrum Liberec – kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou
  Rumunská 5/a, Liberec 1
  tel. 482 713 002; 775 624 246; e-mail: kc.liberec@mostknadeji.cz
 • Krajská nemocnice Liberec – oddělení dětské psychiatrie
  Školní 430, Liberec 5
  tel. 485 101 102
 • Krajská nemocnice Liberec – psychiatrie
  areál nemocnice – budova E, podlaží P
  tel. 485 312 242, 485 312 216
 • Krajská nemocnice Liberec – Nemocnice Turnov
  28. října 1000, Turnov
  tel. 481 446 111
 • Krajský úřad Libereckého kraje – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
  U Jezu 642/2a, Liberec 2
  tel. 485 226 234; 485 226 299
 • Linka bezpečí
  tel. 116 111 (zdarma!); e-mail pomoc@linkabezpeci.cz
 • Linka duševní tísně
  tel. 476 701 444
 • Linka důvěry Liberec
  tel. 485 177 177, 485 106 464, 606 450 044; e-mail odpovim@napismi.cz
 • Linka pro odvykání kouření
  tel. 844 600 500 – pracovní dny 11 – 16 hod.
  Linka pro ženy a dívky
  tel. 603 210 999 – po, st, pá 8 – 20 hod.
 • Linka psychopomoci – poradenská linka pro osoby v psychické krizi
  tel. 224 214 214 – pracovní dny 9 – 21 hod.
 • Linka vzkaz domů (dítě na útěku)
  tel. 800 111 113, mobil 724 727 777 – oboje denně 8 – 22 hod.
 • Policie ČR Semily – územní odbor
  Vysocká 225, Semily
  tel. 974 475 111
  oddělení tisku a prevence – por. Kmínek Petr Dis. – 974 475 228; petr.kminek@pcr.cz
 • Poradenská a lektorská činnost – individuální a rodinné konzultace
  Mgr. Igor Pavelčák – Liberec
  tel. 728 022 618; e-mail ipcak@volny.cz; www.poradna-rodina.org
 • Poradna pro rodinu a děti v Turnově
  Trávnice 902, Turnov
  Mgr. Zdenka Flugrová – 737 214 246; e-mail flugrova@email.cz
  – oblast výchovy, vztahů, komunikace, nevhodných návyků, právního vědomí,
  pomoci obětem šikany, trestných činů a domácího násilí
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec

Dvorská 445, 460 05 Liberec 5 – Králův Háj, www.rpliberec.cz

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Turnov
  Žižkova 2030, Turnov
  tel. 481 540 325, 731 926 889; e-mail rodpor.turnov@volny.cz
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Jablonec nad Nisou
  Lidická 24, Jablonec n. N.
  rodinná poradna – tel. 483 320 649, 723 093 253; e-mail poradna-jbc@volny.cz
  poradna pro závislosti – tel. 483 711 185, 728 707 949; e-mail zavislosti.jbc@seznam.cz
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Semily
  Nádražní 213, Semily
  tel. 727 943 323
 • PPP Jablonec nad Nisou
  Smetanova 66, Jablonec n. N.
  tel. 602 102 833; e-mail poradna@pppjbc.cz; www.pppjbc.cz
 • PPP Liberec
  Truhlářská 3, Liberec 2
  tel. 482 710 517, 731 488 235; e-mail info@pppliberec.cz; www.pppliberec.cz
 • PPP Semily – pracoviště Turnov
  28. října 1872, Turnov
  tel. 481 323 772; e-mail poradna.turnov@pppsemily.cz
 • PPP Semily – pracoviště Semily
  Nádražní 213, Semily (budova bývalého Telecomu)
  tel/fax 481 625 390, 721 128 300; e-mail poradna@pppsemily.cz
 • Probační a mediační služba Semily, Bítouchovská 1, 513 01 Semily,

Doležel Martin Mgr. – vedoucí střediska, mdolezel@pms.justice.cz, tel.:731 692 762

 • Privátní psychologické, psychiatrické a neurologické praxe:
  • Živá poradna – Mgr. Zorka Rossmanová
   – zlepšování vztahů, řešení náročných situací, osobní cíle
   Dvořákova 303, Turnov
   tel. 606 067 396; www.zivaporadna.cz
 • Mgr. Hana Drahoňovská
  – pedagogicko-psychologické poradenství, kineziologie
  Jungmannova 7, Jablonec nad Nisou
  tel. 776 760 815; e-mail: hanadrahonovska@seznam.cz
 • PhDr. S. Emmerlingová – Poradna pro efektivní učení
  Tázlerova 747, Turnov (poliklinika)
  tel. 481 311 896, 603 494 100
 • Mgr. Ing. I. Holubcová – klinický a poradenský psycholog
  Dvořákova 303, Turnov
  tel. 608 160 443
 • MUDr. M. Stegerová – dětská psychiatrie
  Tázlerova 747, Turnov (poliklinika, 1. patro)
  tel. 606 038 801
 • MUDr. Z. Stegerová – dospělá psychiatrie
  Tázlerova 747, Turnov (poliklinika, 1. patro)
  tel. 606 038 800
 • Rodičovská linka
  tel. 840 111 234, 606 021 021 – po až čt 13 – 19 hod., pá 9 – 15 hod.
 • Spirála Jablonec nad Nisou – neurologie, psychiatrie, psychologie
  Na Šumavě 48, Jablonec nad Nisou
  tel. 483 319 106; www.spiralasro.cz
  pobočka Turnov – J. Palacha 1931, tel. 483 034 412
  – v Turnově – klinická psychologie, dětská neurologie
 • Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch – psychoterapie
  Na Výšině 13, Jablonec nad Nisou
  tel. 483 316 341
 • Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch – psychoterapie
  Jáchymovská 385/25, Liberec 10
  tel/fax 485 151 398; e-mail: finkousova@sktlib.cz; www.sktlib.cz
 • Středisko výchovné péče pro děti a mládež Liberec – ČÁP
  Na Výšinách 451/9, Liberec 5
  tel 482 750 807; krizový tel. 728 145 169; e-mail svp_lbc@centrum.cz; www.svp_lbc.cz
Webové stránky:

www.adiktologie.cz

www.msmt.cz

www.prevence-info.cz

www.anabell.cz

www.cppt.cz

www.drogy.net

www.odrogach.cz

www.drogovaporadna.cz

www.streetwork.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.linkabezpeci.cz

www.sikana.org

www.sikana.cz

www.e-bezpeci.cz

www.seznamsebezpecne.cz

www.internetporadna.cz

www.ochrance.cz

www.amnesty.cz

www.ncbi.cz

www.Horka-linka.cz

www.bezcigaret.cz

www.sananim.cz

www.reknidrogamne.cz

www.prevcentrum.cz

www.bezpecnyinternet.cz

www.detskaprava.cz

www.alkoholik.cz

www.nekurte.cz

www.romove.cz

www.rodiceprotidrogam.cz

www.antifa.cz

www.gnwp.cz

www.odpor.cz

                Příloha č. 3:

Školní program proti šikanování

Program je vytvořen na základě Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28 a Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. 21149/2016. Existence programu proti šikanování vymezuje postoj školy vůči problému výskytu šikany na školách.

Program proti šikanování má přispívat k vytváření bezpečného prostoru, respektujícího a vstřícného prostředí ve škole. Zaměřuje se především na prevenci šikany a nabízí postupy pro případ řešení šikanování. Je určen pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy a stejně tak žákům a jejich rodičům.

Základem prevence šikanování a násilí je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli, a to zejména:

podpora solidarity a tolerance

podpora vědomí sounáležitosti

vytváření podmínek pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy

rozvoj spolupráce mezi žáky a jejich vzájemného respektu

rozvíjení jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince.

1. Charakteristika šikany

 Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také profesionálně. Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese.

Podoby šikany:

Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), verbální (např. vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo sexualitě, výhružky, násilné a manipulativní příkazy); nebo neverbální (např. urážlivá gesta a zvuky, zírání, používání zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v řeči těla, ničení/schovávání/kradení věcí nebo učebních pomůcek).

Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit sociální status oběti. Tato šikana je vykonávána způsobem, kdy útočník působí bolest tak, aby to vypadalo, že žádný takový záměr ve skutečnosti nemá. Hlavní agresor k útoku často využívá prostředníka, neútočí přímo. Nepřímá šikana je většinou nefyzická, nicméně v některých případech může být také třetí strana manipulována do situace, kdy má zapříčinit fyzické ublížení. Nefyzické formy nepřímé šikany pak mohou zahrnovat záměrnou ignoraci nebo izolování žáka nebo učitele rozšiřování zákeřných pomluv a lží, neoprávněná nařčení ze sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého hodnocení (u učitele), ničení pověsti a reputace, ponižování před ostatními žáky i pedagogy, nepříjemné sexuální provokace.

Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. kyberšikana, která může mít podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele s dehonestujícím obsahem, prezentace ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com, spoluzaci.cz nebo facebook.com apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo e-maily apod. Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv, nadávek, posmívání a ztrapňování je max. několik desítek lidí. V prostředí internetu může být svědkem (ale i útočníkem) stejného chování i několik desítek tisíc lidí. Kyberšikana bývá u dětí školního věku často doplňkem klasické přímé a nepřímé šikany. Je tedy důležité při řešení prověřit případné souvislosti s klasickou šikanou. Tedy pokud probíhá klasická šikana (např. nadávky, ponižování), je nutné zjistit situaci oběti v kyberprostoru (mobil, profil, chat apod.) a naopak. Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním úkolem musí být zmapování konkrétního případu, které škole pomůže rozhodnout se pro správný postup řešení.

Hranice, která odlišuje šikanování od škádlení nebo agrese, bývá někdy nezřetelná. U žáků se za šikanování nepovažuje škádlení nebo agrese, které nemá znaky šikanování.  Jedním z rozlišujících prvků je schopnost žáka škádlení opětovat, bránit se mu, zastavit ho. Ve chvíli, kdy se žák škádlení nebo agresi neumí nebo nemůže bránit, cítí se bezradný a bezmocný, a přesto škádlení nebo agrese pokračuje, pak toto chování přerůstá v šikanu. Podobně, jedná-li se o šikanu pedagoga žáky, pak šikana není zlobení a nerespektování ze strany žáků, které postrádá znaky šikany. Naopak přerůstá v šikanu, stává-li se vědomým, záměrným, úmyslným a cítí-li pedagog, že není v jeho moci jej zastavit, cítí se bezbranně, ztrácí autoritu a poměr sil v rolích žák/žáci x pedagog se obrací.

Většina obětí šikany a jejích svědků se snaží situaci udržet co nejdéle v tajnosti, bojí se někomu svěřit. Důsledkem může být podcenění závažnosti a rozsahu výskytu šikany nebo obtížné nalezení útočníků. Proto je v prevenci velmi důležité zaměřit se specificky na identifikaci rizikových znaků a signálů pro výskyt šikany.

Důvodem nebo obsahem šikany může být jakákoli odlišnost žáka nebo pedagoga, např. fyzická zdatnost, vzhled, hmotnost, barva pleti, tělesná neobratnost, inteligence – snížení rozumových schopností, nebo naopak nadání, jazyková/komunikační bariéra, socio-ekonomická odlišnost, psychická odlišnost, speciální vzdělávací potřeby žáka apod. Šikana může mít také specifický obraz, odehrává-li se ve vztahu k žákům nebo pedagogům z důvodu etnicity (v ČR bývá v této souvislosti nejčastější anticiganismus), rasové nebo národnostní příslušnosti, náboženského vyznání nebo víry (často také v kombinaci s pohlavím např. muslimské dívky, židovští chlapci apod.), sexuální orientace (nejčastěji proti homosexuálům) apod.

2. Jak poznat šikanu

Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.:

– Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.

– Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.

– O přestávkách vyhledává blízkost učitelů.

– Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.

– Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.

– Stává se uzavřeným.

– Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.

– Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.

– Zašpiněný nebo poškozený oděv.

– Stále postrádá nějaké své věci.

– Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.

– Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.

– Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.

– Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.

– Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!

Přímé znaky šikanování mohou být např.:

– Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo „legrací“ zranitelný.

– Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným nebo pohrdavým tónem.

– Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.

– Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje.

– Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či   k spoluúčasti na nich.

– Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí.

– Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.

Čeho by si měli všímat rodiče?

– Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.

– Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se   telefonovalo apod.

– Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.

– Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější   pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.

– Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé  cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.

– Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).

– Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“

– Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

– Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky   o možné sebevraždě.

– Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.

– Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.

– Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.

– Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným   dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.

– Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)

– Dítě se vyhýbá docházce do školy.

– Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

3. Stádia šikany podle Koláře

První stadium: Zrod ostrakismu

Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet „drobné“ legrácky apod. Tato situace je již zárodečnou podobou šikanování a obsahuje riziko dalšího negativního vývoje.

Druhé stadium: Fyzická agrese a přitvrzování manipulace

V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou ostrakizovaní žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity například z očekávané těžké písemné práce, z konfliktu s učitelem nebo prostě jen z toho, že chození do školy je obtěžuje. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se zprvu ponejvíce subtilní fyzická agrese.

Třetí stadium (klíčový moment): Vytvoření jádra

Vytváří se skupina agresorů, úderné jádro. Tito šiřitelé „viru“ začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizování. Jde o žáky, kteří jsou v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“.

Čtvrté stadium: Většina přijímá normy

Normy agresorů jsou přijaty většinou a stanou se nepsaným zákonem. V této době získává neformální tlak ke konformitě novou dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. U členů „virem“ přemožené skupiny dochází k vytvoření jakési alternativní identity, která je zcela poplatná vůdcům. I mírní a ukáznění žáci se začnou chovat krutě – aktivně se účastní týrání spolužáka a prožívají při tom uspokojení.

Páté stadium: Totalita neboli dokonalá šikana

Násilí jako normu přijímají všichni členové třídyŠikanování se stává skupinovým programem. Obrazně řečeno nastává éra „vykořisťování“. Žáci jsou rozděleni na dvě sorty lidí, které jsem pro přehlednost označil jako „otrokáře“ a „otroky“. Jedni mají všechna práva, ti druzí nemají práva žádná.

4. Co dělat v případě podezření na šikanu

Co udělá rodič?

– Pokud se Vám dítě svěří se svým trápením, důvěřujte mu, podpořte ho a slibte pomoc.

– Pokuste se zjistit co nejvíce informací.

– Informujte školu o podezření na šikanování. Obrátit se můžete na třídního učitele, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo vedení školy. Navštivte nás.

– Při řešení problému spolupracujte se školou. Budeme respektovat Váš požadavek na zachování důvěrnosti informací.

Co udělá škola?

Zmapování situace

V průběhu prvního pololetí školního roku bude provedeno dotazníkové šetření u všech žáků školy, žáci budou hodnotit své vztahy se spolužáky. Dotazník zadá a vyhodnotí ŠMP. Na základě získaných informací a ve spolupráci s třídními učiteli bude pracováno s jednotlivými třídami a skupinami. V rámci třídnických hodin budou posilovány dobré vztahy. S výsledky budou seznámeni všichni učitelé.

Motivace pedagogů pro změnu, další vzdělávání pedagogů

Na začátku roku seznámí ŠMP všechny pedagogické pracovníky školy s programem proti šikanování, proškolí je ve znalostech dané problematiky a seznámí je s postupem řešení v případě šikany. Pedagogové budou dále motivováni a vybíráni pro další vzdělávací semináře v problematice šikany a jiného rizikového chování.

Realizační tým- školní poradenské pracoviště

Tvoří ho ředitel školy, zástupce ředitele, školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, popř. školní psycholog.

5. Společný postup při řešení šikanování

Kdy je nutné začít vyšetřovat šikanu?

– rodiče oznámí podezření na šikanování nebo žádají o vyšetření týrání   jejich dítěte

– dojde k „provalení“ šikanování (učitel je svědkem fyzického útoku, oběť   má viditelná zranění)

– oběť nebo její kamarád případ nahlásí učiteli

– šikana vyjde najevo při vyhodnocení monitorování (dotazníků)

– při nepřímo varujících signálech, kdy žák vysílá skryté signály o pomoc (žák vchází do třídy až po učiteli, postává osamoceně, nemá kamaráda, je smutný, ustrašený, má nadměrnou absenci, náhle se mu zhorší prospěch apod.) nebo při známkách subtilního násilí a manipulace (žák je přehlížen, odmítán, dostává příkazy a snaží se jim vyhovět, ostatní mu ničí věci a je terčem různých žertíků, třída se mu směje, nadává mu, ostatní do něj strkají, „dobrovolně“ jim dává svačinu)

Při hodnocení projevů vždy posuzujeme, zda jsou přítomny znaky šikanování: samoúčelnost agrese a nepoměr sil.

Kdo řeší šikanu a s kým spolupracuje?

Školní poradenské pracoviště, popř. s jinými odborníky

Postup pedagoga:

Pokud je pedagog informován o šikaně nebo pojme podezření na šikanování, zahájí okamžitě vyšetřování ve spolupráci se školním metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitele.

Postup ředitele školy:

Přijme informaci o šikanování (od pedagoga, rodiče, žáka). Rozhodne se, zda škola zvládne řešení šikany vlastními silami nebo zda potřebuje pomoc zvenčí (PPP, SVP, Policie ČR). V případě prokazatelných jevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na jejím vyšetřování dle jeho pokynů. Zajistí informování rodičů o vyšetřování šikany, které řídí.

V případě potřeby je nutné zajistit zprostředkování odborné péče. V případě nutnosti doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu.

V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní  ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.

Při podezření, že šikanování naplnilo podstatu trestného činu (provinění), oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

Projedná v pedagogické radě potrestání agresorů.

Na co se zaměřit

Je nutno zdokumentovat odpovědi na následující otázky:

Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí?

Kdo je agresor, popřípadě kolik je agresorů, kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník a kdo je obětí i agresorem?

Co, kdy, kde a jak dělali agresoři konkrétním obětem?

K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?

Jak dlouho šikanování trvá?

V případě, že je informátorem rodič, nesmíme jeho výpověď zpochybňovat, ale věc neodkladně řešit. Domluvit se s rodiči na spolupráci, na způsobu ochrany dítěte a naznačit příští kroky.

V případě, že je informátorem sama oběť, je důležité, aby o tom nevěděli ostatní  žáci a abychom ji ochránili před agresory.

Postup ŠMP a VP

a) Vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou)

– rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi

– nalezení vhodných svědků – vybereme žáky, kteří jsou nezávislí na agresorech

– individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů) – důležité je, abychom rozhovory   organizovali tak, aby o nich druzí nevěděli

– zajištění ochrany obětem – po celou dobu vyšetřování je nutné   ochránit oběť, zvýšit dozor, zorganizovat bezpečné příchody a   odchody dítěte, v nutném případě nechat dítě doma

– rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi – následuje až   po shromáždění důkazů! Slouží k zastavení agrese, upozorníme je, že   při jakémkoli náznaku šikanování bude jejich potrestání přísnější,   případně bude nahlášeno policii, naopak, pokud budou mít snahu   napravit situaci, může to zmírnit kázeňská opatření.

– realizace metody usmíření nebo metody vnějšího nátlaku (výchovný   pohovor, výchovná komise s agresorem a jeho rodiči).

– třídnická hodina (o způsobu potrestání agresorů informujeme celou   třídu. Je třeba s touto třídou nadále pracovat, rozvíjet kamarádské   a bezpečné vztahy. Můžeme se také obrátit na odborníky Střediska  výchovné péče, PPP…

– rozhovor s rodiči – úkolem je informovat rodiče o zjištěných závěrech školy a domluvit se na dalších opatřeních

– v případě nutnosti – třídní schůzka

– práce s celou třídou.

b) Vyšetřování pokročilé šikany s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti

– překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana   oběti, zastavení skupinového násilí.

– domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování

– zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi

– pokračující pomoc a podpora oběti

– nahlášení policii

– vlastní vyšetřování – rozhovor s obětí a informátory, nalezení nejslabších    článků nespolupracujících svědků, individuální nebo konfrontační  rozhovory se svědky, rozhovory s agresory, případně jejich konfrontace, léčba – metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny.

V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR.

V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.

Výchovná opatření

napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy

snížená známka z chování

V mimořádných případech se užijí další opatření:

ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu

ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu

v případě, že šikana naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podle z. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, podává ředitel školy trestní oznámení na Policii ČR

Primární prevence ve výuce, viz.: PPŠ

Primární prevence ve školních i mimoškolních programech mimo vyučování

Viz. PPŠ

Ochranný režim

Ochrana žáků před šikanou je zakotvena ve školním řádu.

Před vyučováním a o přestávkách je zajištěn dohled pedagogů,.

Spolupráce s rodiči

Úkolem každého učitele je získat rodiče ke spolupráci na pravidelných třídních schůzkách. Na začátku studia je rodičům rozeslán (rozdán) informační dopis, který seznamuje rodiče s možným výskytem šikany na naší škole a se způsobem jejího řešení, taktéž je prosíme o spolupráci.

Školní poradenské služby

Pokud někdo z žáků či rodičů, příp. učitelů potřebuje pomoc, může se obrátit na:

třídního učitele

školního metodika prevence rizikového chování

výchovného poradce

školního psychologa

ředitele školy

Spolupráce školy se specializovanými pracovišti

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce nebo zástupce školy s dalšími institucemi a orgány. Zejména:

v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry

v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology,   psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie

v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou)

případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany.

Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se na orgány činné v trestním řízení, pokud má podezření, zákon určuje školskému zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu pracovníkovi z orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). V případě, že rodiče odmítají spolupracovat se školou, je škola opět oprávněna vyrozumět OSPOD.

Vztahy se školami v okolí

 V rámci udržování dobrých vztahů spolupracujeme při různých školních i mimoškolních činnostech, zejména sportovních utkání, i s Gymnáziem IO a ZŠ Fr. L. Riegra

6. Šikana zaměřená na učitele

Šikana zaměřená na učitele ze strany žáků musí být chápána jako celostní a multidimenzionální problém, který se týká všech členů školy. Není pouze výsledkem osobnostních charakteristik učitele nebo jeho sociálních či pedagogických kompetencí, jak bývá někdy interpretována. Neměla by být proto v žádném případě považována za individuální záležitost konkrétního pedagoga, kterou by si měl vyřešit sám. Odpovědnost za prevenci a řešení šikany nese vedení školy, potažmo také zřizovatel.  Šikana zaměřená na učitele je specifická tím, že dojde k narušení jasně definovaných rolí (učitel × žák) a žák/student se dostane do pozice větší moci než pedagog, bez ohledu na formálně vyšší moc a autoritu učitele. Tato forma šikany je tedy charakteristická tím, že strana s nižším statusem a nižší mírou formálně přidělené moci ubližuje straně s vyšším statusem a formální autoritou.  Šikana zaměřená na učitele se nejčastěji odehrává ve škole – ve třídách a na chodbách, nicméně může se odehrávat také mimo školu ve veřejných prostorách, v místě bydliště pedagoga nebo v kyberprostoru.

Je zapotřebí mít na paměti, že šikanou může trpět i vysoce zkušený a kompetentní pedagog, který dobře zná svůj předmět, ovládá třídní management a má dobré pedagogické schopnosti. Ani takový pedagog nemusí disponovat kapacitou zamezit některým šikanujícím projevům vůči sobě. Pedagog může vnímat situaci, kdy je šikanován žáky, jako stigma a pociťuje stud a selhání, což mu zároveň často brání vyhledat pomoc u kolegů, vedení školy nebo ve svém okolí.

Specifika pro prevenci šikany zaměřené na učitele

Pro prevenci šikany zaměřené na učitele platí doporučení pro vytváření a udržování bezpečné školy

Celoškolním přístupu, dobré sociální klima, škola připouští riziko výskytu šikany učitele ve škole, otevřeně takové chování odmítá a realizuje prevenci případně intervenci.

Vedení školy vyjadřuje pedagogům podporu, vytváří atmosféru důvěry, podporuje spolupráci v pedagogickém sboru a zastává nekonfliktní způsob řešení problémů.

Pedagog nastavuje a uplatňuje jasná pravidla ve třídě; na konflikt nebo nerespektování reaguje včas, vyhýbá se řešení konfliktu a konfrontací ze strany žáka před celou třídou, vyhýbá se konfrontačnímu tónu.

Pedagog posiluje zapojení do výuky, dává jim na výběr, propojuje výuku s běžným životem a potřebami žáků; jeho výklad je srozumitelný, na odpovídající hranici obtížnosti, podporuje žáky a staví na silných stránkách

Pedagog neponižuje ani nezesměšňuje žáky, při hodnocení zachovává jejich důstojnost

Pedagog si všímá změn v náladě, emocích a v chování žáků a včas na ně reaguje.

Problémy neřeší sám, ale ve spolupráci s výchovným poradcem, ŠMP, případně s vedením školy.

Podporuje kooperaci mezi žáky a prostředím, kde se každý žák/student cítí přijatý.

Postup řešení šikany zaměřené na učitele

Pro řešení šikany zaměřené na učitele platí doporučení uvedené v 5. Společný postup při řešení šikanování. Dále je důležité respektovat tyto zásady:

Pedagog je v dané situaci v pozici oběti, která by neměla zůstávat v situaci sama, ale měla by vyhledat pomoc ostatních. Je zapotřebí,  aby  škola podporovala své pedagogy k vyhledání pomoci, zajistila bezpečí pro pedagoga a řešila vzniklou situaci se žáky, rodiči a ostatními pedagogy.

V případě bezprostředního ohrožení pedagoga žákem/žáky se pedagog řídí krizovým plánem školy. Pokud je tento plán nedostatečný, zajistí si pedagog pro sebe bezpečí (odejde ze třídy, přivolá si pomoc apod.) a požádá o spolupráci jiného kolegu nebo vedení školy pro zajištění dohledu ve třídě, případně izolaci agresora a zajištění bezpečí pro ostatní žáky ve třídě vyžaduje-li to situace.

 Je zapotřebí, aby pedagog sám, jeho kolegové i vedení školy porozuměli tomu, že pedagog byl vystaven traumatickému zážitku. Tento zážitek může být bolestným i pro svědky (kolegy nebo žáky ve třídě). Je proto zapotřebí dovolit si čas na zpracování šoku, neobviňovat se, vyhledat si pro sebe sociální podporu od kolegů, přátel, rodiny, monitorovat u sebe znaky stresu, které se mohou objevit i později (např. problémy se spánkem, pozorností, úzkosti, zvýšená citlivost, nechuť k jídlu nebo naopak) a případně vyhledat pro sebe odbornou pomoc.

Šikana pedagoga bývá často spojena s šikanou mezi žáky. Škola zajistí posouzení sociálních vztahů ve třídě a na základě výsledků nastaví odpovídající řešení.

Pro třídu, ve které se šikana odehrávala, zajistí škola intervenční program k řešení šikany za účelem znovunastolení bezpečí ve třídě (jedná se o program selektivní nebo indikované primární prevence, nikoli všeobecné prevence).

 Stejně jako u šikany mezi žáky i zde je potřeba, aby po takové situaci škola revidovala mechanismy a postupy (krizový plán), aby bylo zřejmé, jak zacházet s případnými podobnými situacemi v budoucnu.

                Příloha č. 4:

Nabídka volnočasových aktivit v regionu:

ZUŠ: obory: hudební, sborový zpěv, literárně-dramatický, taneční, výtvarný

KC Golf – kulturní centrum: anglický jazyk, španělský jazyk

Centrum pro rodinu M.E.D.: anglický jazyk

SEDDMA: Německý jazyk pro začátečníky i pokročilé,

       Ruský jazyk pro začátečníky i pokročilé,

       Angličtina pro radost, všechny věkové kategorie

Sportovně zaměřené aktivity semilských spolk