ZÁKLADNÍ ŠKOLA I. OLBRACHTA  SEMILY

 Nad Špejcharem 574 – 513 01 Semily

Plán inkluzivního vzdělávání

Vize

Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu.

Škola poskytuje kvalitní vzdělávání všem žákům ze spádové oblasti.

Škola je kvalitně materiálně vybavena.

Ve škole jsou vzděláváni děti a žáci s důrazem na rovnost vzdělávání, je podporováno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu a těmto dětem a žákům jsou poskytována podpůrná opatření.

Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků.

Priority

A. Vyhovující materiální podmínky

B. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

C. Spolupráce s ostatními subjekty a zákonnými zástupci

1. Získání a uložení strategických dokumentů, doporučení a koncepcí vzdělávání OSN, OECD, Evropské unie a České republiky.

2. Seznámení se se strategickými dokumenty, doporučeními a koncepcemi vzdělávání OSN, OECD, Evropské unie a České republiky pedagogickými pracovníky.

3. Informování veřejnosti, rodičů a zákonných zástupců s principy a hlavními směry moderního vzdělávání dle strategických dokumentů, koncepcí a doporučeními OSN, OECD, Evropské unie a České republiky.

4. Získání a uložení základních právních norem České republiky v oblasti vzdělávání – zákony, vyhlášky a nařízení vlády.

5. Seznámení pedagogů se základními právními normami České republiky v oblasti vzdělávání – zákony, vyhlášky a nařízení vlády.

6. Získání a uložení metodických materiálů pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými – katalogy podpůrných opatření, standard práce asistenta pedagoga, metodiky práce asistenta pedagoga, metodiky pro práci se žáky s postižením.

7. Zpracovat seznam možných překážek a bariér bránících inkluzivnímu vzdělávání, postupně řešit tyto bariéry a překážky.

8. Provádět vlastní hodnocení školy jednou za tři roky s možností využití kritérií České školní inspekce.

9. Upravit školní vzdělávací program v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.

10. Umožnit účast zákonných zástupců při vyučování.

11. Zavedení třídnických hodin a stanovení jejich obsahu.

12. Projektové dny zaměřené na týmovou práci, porozumění, např.: Každý je jiný, ale všichni jsme stejní“.

13. Další vzdělávání pedagogů a asistentů pedagoga v oblasti speciální pedagogiky a sociálních dovedností.

14. Vzájemné hospitace pedagogů v hodinách.

15. Aktualizace webových stránek školy.

16. Harmonizační pobyty třídních kolektivů.

17. Spolupráce s mateřskými školami ve spádové oblasti.

18. Společné akce pracovníků školy – teambuilding.

19. Zajištění kompenzačních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

20. Práce čtenářských klubů.

21. Spolupráce s OSPOD.

22. Spolupráce s okolními základními školami.

23. Úprava výstupů vzdělávání u vybraných žáků.

24. Zajištění péče o nadané a mimořádně nadané žáky.

25. Stáže pedagogů na jiných základních školách.

26. Zajištění odborné literatury pro pedagogy a asistenty pedagoga.

27. Aktualizace Programu poradenských služeb ve škole.

28. Ustanovení pracovní pozice školního speciálního pedagoga.

29. Ustanovení pracovní pozice školního psychologa.

30. Ustanovení pracovní pozice asistenta pedagoga.

31. Finanční zajištění školního speciálního pedagoga, školního psychologa a asistenta pedagoga.

32. Aktualizace Minimálních preventivních programů včetně Strategie předcházení školní neúspěšnosti.

33. Doučování pro potřebné žáky.

34. Podpora domácích úkolů přímo ve škole.

35. Pedagogové nehodnotí jen sumativně aktuální výkon žáka a znalosti, využívají též formativní hodnocení.

36. Pro žáky, kteří nemají diagnózu, ale vykazují silnější potřebu individualizace, je vždy tvořena individuální vzdělávací strategie.

37. Vedle frontální výuky využívání pedagogové též moderních metod vyučování.

38. Škola zpracovává plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané a mimořádně nadané.

39. Pedagogové systematicky vedou žáky k vzájemné pomoci.

40. Zajištění bezbariérového přísupu.

V ……Semilech……………… dne ……30. 1. 2017….

                                                                                                          Mgr. Jiří Jiránek (v.r.)

                                                                                                                     ředitel školy