Vědomosti a dovednosti se snažíme dětem předávat v co možná nejpestřejší podobě. Do výuky zařazujeme takové formy učení, které vedou děti k větší samostatnosti, schopnosti získávat, třídit a hodnotit informace tak, aby výuka představovala co možná nejhodnotnější vklad do života mladého člověka. Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu, který podporuje tvůrčí a partnerskou komunikaci mezi učitelem a žákem, týmovou práci, posiluje pocit bezpečí, tolerance, aktivně řeší problémy ve směru od žáka k učiteli a vedení prostřednictvím školního parlamentu. Posiluje tak např. kompetence k řešení problémů, kompetence sociální, personální, občanské a komunikativní.

Organizujeme pro žáky harmonizační pobyt (6.třídy) a kurzy: lyžařský (7.třídy), turistický (8.třídy), cyklistický (9.třídy) a plavecký (3. a 4. třídy).