Přednáška pro dívky

Dne 7.10. se v aule školy uskutečnila přednáška pro dívky 7., 8. a 9.ročníku v rámci programu „Čas proměn“ o citlivém tématu dospívání a o změnách, které toto období dívčí organismus doprovázejí. Lektorka Mgr. Alena Blažková dala dívkám příležitost dostat odpovědi na zvídavé otázky, objevit dosud nepoznané a pomohla dívkám se zorientovat v nových oblastech, které s dospíváním přicházejí.

Mgr. Jaromíra Mikšová, metodik prevence

Program primární prevence rizikového chování

S velmi pozitivním ohlasem se na naší škole dne 4. 10. uskutečnila přednáška z programu primární prevence Policie ČR určená pro žáky 8. a 9. ročníků. Vrchní inspektorka Policie ČR nprap. Martina Frýdová obsahově přednášku zaměřila na návykové látky a jejich zneužívání včetně tabákových výrobků a nikotinových sáčků LYFT, dále žáky seznámila s trestní odpovědností mladistvých a kybernetickou kriminalitou a ukázala žákům orientační test ze slin nebo potu detekující přítomnost THC, opiátů, kokainu, extáze, pervitinu a amfetaminů.

Mgr. Jaromíra Mikšová, metodik prevence

Sběr kaštanů 11. 10. 2021 – 26. 11. 2021

Rada rodičů při Základní škole Ivana Olbrachta v Semilech pořádá SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ.  Tradiční akce ve sběru proběhne od 11.10.2021 do 26.11.2021. Cena výkupu je 4 Kč/1 kg kaštanů a 5 Kč/1 kg žaludů. Výběr v garáži za školou na Komenského náměstí každý den 7:00 – 8:00. Zodpovědná osoba: Soudil L. – školník    

Sběr starého papíru 11. 10. 2021 – 22. 10. 2021

Rada rodičů při Základní škole Ivana Olbrachta v Semilech pořádá SBĚR STARÉHO PAPÍRU.  Tradiční akce ve sběru proběhne od 11.10.2021 do 22.10.2021. Výběr v garáži za školou na Komenského náměstí každý den 7:00 – 8:00 a 14:00 – 15:30. Zodpovědná osoba: Soudil L. – školník

Prosíme třídit – noviny, časopisy, letáky. Karton prosíme odvést do sběrny nad nádražím. Děkujeme

Nástup do školy od 17.5.

od pondělí 17.5. nastupují všichni žáci 1. i 2. stupně k prezenční výuce za daných podmínek.

 • Výuka bude probíhat dle rozvrhu v plném rozsahu.
 • Žáci vstupují do školy jednotlivě a odchází do tříd k testování.
 • Testování bude probíhat 1x týdně, vždy v pondělí 1.vyučovací hodinu.
 • Nošení roušek a respirátorů v prostorách školy a dodržování hygienických požadavků zůstává .
 • Obědy mají všichni žáci přihlášené. V případě, že nemá žák zájem o obědy, sám si je odhlásí.

Zdá se, že nám skončilo složité období a dostaneme chod školy do normálnějších kolejí.

Tímto si dovolujeme poděkovat vám, rodičům, za trpělivost a pomoc s výukou dětí, většině žáků za plnění svých povinností a stejně tak všem učitelům za náročnou výuku a pevné nervy.

                                                                                              Vedení školy

Provoz školy od 3. 5. – rotační výuka žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

od pondělí 3. 5. 2021 se vrací do školy žáci 1. stupně formou rotačního vzdělávání. Třídy se budou vzdělávat prezenčně i distančně v rotaci po týdnech.

TýdenPrezenční výukaDistanční výuka
3. 5. – 7. 5.6.A, 6.B, 8.A7.A, 7.B, 9.A, 9.B (přijímací zkoušky)
10 . 5. – 14. 5.7.A, 7.B6.A, 6.B, 8.A, 9.A, 9.B
 • Prezenční vzdělávání ve škole bude probíhat dle standardního rozvrhu s drobnými úpravami, které žáci obdrží při nástupu do školy (výuka Tv, Hv).
 • Distanční vzdělávání bude probíhat dle rozvrhu distančního vzdělávání a je povinné stejně jako prezenční. Případné drobné úpravy obdrží žáci od vyučujících.
 • Povinnost roušky, respirátory – nadále zůstává povinností po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest (žáci chirurgickou roušku nebo respirátor, pracovníci respirátor nebo štít).
 • Samozřejmostí je dodržování hygienických opatření MŠMT – minimalizace setkávání tříd, zachování homogenních skupin ve výuce, mytí a desinfekce rukou, časté větrání, pobyt dětí venku, zvýšený úklid a desinfekce prostor školy.
 • Nástup do školy – časový rozpis nástupu do škol tak, aby se děti z jiných ročníků nesetkávaly, obdrží rodiče od třídních učitelů.
 • Testování – žáci i pracovníci školy budou muset dvakrát týdně projít antigenním testováním, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Testovat se nemusí:

 • žáci, kteří prodělali COVID 19, jsou 90 dní bez testů, stačí přinést potvrzení od lékaře   nebo KHS
  • žáci, kteří přinesou negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, ne starší 48 hodin (v pondělí ráno musí být test nejpozději ze soboty rána), jsou též bez testu
 • V případě pozitivního testu žáka si zákonný zástupce vyzvedne žáka ve škole. Žák bude umístěn do izolační místnosti, kde vyčká na příchod zákonného zástupce.
 • Žákům, kteří se nechtějí testovat, či mají jiný důvod neúčasti na prezenční výuce, nebude umožněn vstup do školy. Rodiče si dohodnou s třídním učitelem formu doplnění učiva.
 • Obědy mají děti při prezenční výuce automaticky přihlášené. V případě, že nemají rodiče zájem o školní stravování, sami si obědy odhlásí.

Prosíme rodiče, aby změny sledovali na webu školy nebo se obraceli s dotazy na třídní učitele.

Děkujeme za trpělivost a věřme, že bude lépe.

Konzultace pro rodiče

Vážení rodiče, milí žáci,
máme za sebou složité období distanční výuky, do lavic s nám vrátili rotačně žáci 1. – 5. ročníků, ostatní pokračují formou distanční výuky. Pro výuku to je období opravdu velmi specifické a jak to vypadá, ještě nějaký čas potrvá. Věříme, že se budeme moci setkat s vyššími ročníky alespoň rotačně a že to všichni společně zvládneme.

V aplikaci Bakaláři najdete hodnocení za uplynulé období (3. čtvrtletí). Známky mají sloužit k orientaci rodičů i vás, žáků, jak si ve II. pololetí vedete. V některých předmětech bylo stanovení klasifikace velmi složité, protože skutečná prezenční výuka se nekonala. Některé žáky by zveřejněné hodnocení mělo pobídnout k vyšší aktivitě. Doporučuji těm, kterých se to týká, využít nynějšího období k odstranění restů a zlepšení zatím udělených známek.

Rádi bychom rodičům nabídli možnost osobní konzultace s některými vyučujícími. Dovolí-li to epidemiologická situace, a při zachování všech hygienických opatření. Informační schůzky proběhnou v příštím týdnu (od 3. května). Třídní učitelé prvního stupně si konkrétní termíny ve vymezeném čase dohodnou s rodiči individuálně. Na druhém stupni si rodiče způsob konzultace dohodnou s vyučujícími v aplikaci Bakaláři – poslat zprávu.

Přejeme klidné období a věřme, že bude lépe.                       

Vedení školy