ZÁKLADNÍ ŠKOLA I. OLBRACHTA  SEMILY

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

1. Spolupráce s mateřskými školami

1.1 Poskytování informací učitelkám mateřských škol v oblasti školní připravenosti dětí

1.2 Informace zákonným zástupcům dětí, jak připravit děti pro vstup do 1. ročníku základní školy

2. Zápis k povinné školní docházce v základní škole

2.1 Konzultace se zákonnými zástupci dětí

2.2 Případné doporučení programů a metod k vyrovnání menší či nedostatečné připravenosti děti pro úspěšné zvládnutí 1. ročníku základní školy

3. V průběhu vzdělávání v základní škole

3.1 Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb

3.2 Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče

3.3 Stanovení plánu pedagogické podpory

3.4 Vyhodnocení plánu pedagogické podpory a stanovení dalšího postupu

3.5 V odůvodněných případech doporučení zákonným zástupcům žáka vyšetření ve školském poradenském zařízení

3.6 Na základě doporučení školského poradenského pracoviště zpracování individuálního vzdělávacího plánu a jeho realizace

3.7 Poskytování podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

3.8 Spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí

4. Závěrečné ustanovení.

4.1 Kompetence pracovníků školy jsou uvedeny v Programu poradenských služeb školy

4.2 Strategie předcházení školní neúspěšnosti je součástí preventivního programu školy

V …Semilech…………                                                                   Dne…30. ledna 2017…..                    

                                                                                                               Mgr. Jiří Jiránek (v.r.)

                                                                                                                        ředitel školy e