Velký úspěch v okresním kole zeměpisné olympiády

Dne 17. 2. se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády tentokrát online formou. V kategorii B obsadil Jakub Hušek ze 7.A deváté místo, výborného umístění – 3. místo dosáhl David Kouble ze 7.B. Celkem se zúčastnilo 16 žáků.

V kategorii C obsadil Šimon Schovánek z 8.A skvělé 2. místo z celkem 15 účastníků.  David Kouble a Šimon Schovánek postupují do krajského kola.

Moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole!

Vážení rodiče,

v týdnech 11. – 15. 1. 2021 a 18. – 22. 1. 2021 lze konzultovat výuku a výsledky dětí nejen elektronicky (e-mailem, Komens – poslat zprávu) a telefonicky, ale v případě potřeby si můžete s vyučujícími domluvit individuální schůzku přímo ve škole v odpoledních hodinách. Bližší informace najdete v aplikaci Bakaláři na nástěnce školy.

Informace pro rodiče žáků 9. tříd

On-line schůzka ohledně přihlášek na SŠ proběhne v úterý 12. 1. 2021 na Teams. Pozvánku ke schůzce rodiče obdrží e-mailovou poštou od výchovné poradkyně Mgr. Věry Horákové.

                                                                                                                                             Vedení školy

Výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě nových opatření MŠMT bude od 4.1.2021 probíhat prezenční výuka pouze v 1. a 2. ročnících.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Podrobnější informace k výuce obdržíte od svých učitelů prostřednictvím aplikace Bakaláři.

Pro výuku v týdnu od 4.1 do 8.1. 2021 zůstávají stálé rozvrhy, sledujte suplování, které vám určí on-line výuku v Teams a samostudium.

Do nového roku přejeme všem hlavně zdraví a možnost být zase spolu.  

                                                                                                            Vedení školy

PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.

Z důvodu nařízení Vlády ČR a aktuální epidemické situace (PES) se od pondělí 30.11.2020 budou ve škole prezenčně vzdělávat žáci 1.stupně, žáci 9.ročníku (povinná prezenční výuka)a vzhledem k jedné třídě v ročníku i žáci 8.A. Žáci 6. a 7. ročníků se budou vzdělávat prezenčně i distančně v rotaci po týdnech.  Vzdělávání distančním způsobem je stejně povinné jako prezenční vzdělávání.

Týden  Prezenční výukaDistanční výuka
30.11. – 4.12.  6.A, 6.B, 8.ročník7.A, 7.B
7.12.  – 11. 12.   7.A, 7.B, 8.ročník6.A, 6.B
 • Vzdělávání bude probíhat dle standardního rozvrhu s výjimkou klasické výuky tělesné a hudební výchovy.
 • Povinností žáků, zaměstnanců školy a všech návštěvníků školy je nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole kromě stravování.
 • Roušky – každý žák bude mít minimálně 2 roušky a sáček na roušky použité.
 • Samozřejmostí je dodržování hygienických opatření MŠMT – minimalizace setkávání tříd, zachování homogenních skupin ve výuce, mytí a desinfekce ruku, časté větrání, pobyt dětí venku, zvýšený úklid a desinfekce prostor školy.
 • Nástup do školy – žáci vchází do školy samostatně, v šatně se zbytečně nezdržují a odchází do své kmenové třídy.
 • Doporučujeme dát dětem teplejší oblečení do třídy z důvodu častého větrání.
 • Obědy mají děti při prezenční výuce automaticky přihlášené.
 • Školní družina – provoz od 6:30 do 16:00 hodin. Do jedné skupiny ŠD budou zařazeni žáci jednoho ročníku.
 • Školní klub – provoz od 6:30 do 16:00 hodin. Bude dodržena homogenita jedné třídy.
 • Rodiče do školy nevstupují, čekají na děti před školou.

Informace k návratu 1. a 2. tříd do školy

Ve středu 18.11. zahájí výuku třídy 1.A, 2.A, 1.B a 2.B a pokračuje ve výuce třída dětí rodičů vybraných profesí.

Vyučování začne jako obvykle v 8h a po skončení výuky půjdou děti na oběd,

potom do družiny, případně domů.

Budova školy bude otevřená od 6:30. Děti se po vstupu do školy převléknou, přezují a hned odchází do své družiny (2. patro, kde budou čekat paní vychovatelky a každého nasměrují). V šatně se nikdo nezdržuje!

!Vstup do budovy je povolen pouze žákům a zaměstnancům školy!

V případě potřeby kontaktujte třídního učitele telefonicky, u školy zvoňte na sborovnu, případně družinu.

Během výuky i přestávek musí mít děti roušku – přinesou si druhou na výměnu a kdo zůstává v družině, měl by mít i třetí (roušky jsou brzy vlhké). Každý bude mít také sáček na odložení roušky.

Zároveň budeme dodržovat zvýšená hygienická opatření – časté mytí rukou(desinfekce), výměna roušek,desinfekce všech prostor školy, časté větrání tříd, zamezení kontaktu jednotlivých skupin žáků (tříd).

Hodiny tělocviku a hudební výchovy budou nahrazeny jinou výukou. Za příznivého počasí půjdou děti občas na procházku – počítejte s vhodným oblečením.

Družina bude fungovat denně od 6:30 do 16h. Každá třída bude mít ráno i odpoledne vlastní družinu. Jelikož děti momentálně neodchází do ZUŠ ani jiných kroužků, bude družina v čase od 13 do 15h za příznivého počasí venku (procházka). Je potřeba, aby byly děti vybaveny vhodným oblečením dle počasí.Těšíme se na děti! J

Organizace výuky v době 12. 10. – 23. 10. 2020

1. stupeň, školní družina a školní jídelna

Stávající rozvrh výuky a činnost školní družiny zůstává beze změn. Výuka HV bez zpěvu.

Nástupy na obědy zůstávají beze změny.

2. stupeň

Bude zavedena střídavá výuka podle pokynu MŠMT tak, aby se po přechodnou dobu snížil počet přítomných žáků ve škole.

Třídy budou rozděleny do dvou skupin:

1. skupina 6.A,B + 7.A,B

2. skupina 8.A + 9.A,B

Střídání skupin bude po týdnu.

12. – 16. října 2020 12. – 16. října 2020
Výuka ve škole Výuka distančně
6.A               6.B 8.A
7.A               7.B 9.A               9.B
19. – 23. října 2020 19. – 23. října 2020
Výuka ve škole Výuka distančně
8.A 6.A               6.B
9.A               9.B 7.A               7.B

Učivo na týden pro distanční výuku obdrželi žáci dnes, v pátek 9. 10. 2020, souběžně budou úkoly vyvěšeny na Bakalářích, nástěnkách třídy. Zde je nutné denně sledovat všechny pokyny včetně možné aktivity přes Teams. V pátek 9. 10. 2020 obdrželi žáci znovu hesla pro případ možného zapomenutí či ztráty.

Jídelna

Nástupy na obědy zůstávají beze změny.

V kanceláři školní jídelny jsou nahlášeny rozvrhy tříd pro výuku ve škole a distanční výuku, obědy v době distanční výuky budou odhlášeny.

Dny volna 26. 10. – 30. 10. 2020

Z rozhodnutí MŠMT se navyšují podzimní prázdniny o 2 dny volna (26. – 27. 10. 2020)

Škola neměla a nemá vyhlášenou karanténu, všichni jsou zdrávi. Děti, učitelé i zaměstnanci školy důsledně dodržují všechna opatření. Děkujeme i rodičům za podporu a pochopení v této mimořádné situaci.

Vítejte v novém školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

první týden v novém školním roce máme za sebou bez problémů a věříme, že celý letošní školní rok bude klidný a bez větších omezení. Myslíme si, že si to přejeme nejen my, učitelé, ale i vy, rodiče i žáci.

Dle pokynu ministerstva školství jsme zahájili svou činnost v plném rozsahu prezenční výukou, bez omezení počtu žáků. Podmínkou zdárného fungování je na prvním místě dodržování hygienických pravidel. Prozatím jsme nepřistoupili k povinnému nošení roušek ani zrušení kurzů, přesto od 7. 9. 2020, kdy bylo rozhodování přesunuto na vedení školy, jsme přistoupili k těmto opatřením, se kterými byli seznámeni všichni pracovníci školy a žáci:

 • Žák musí do školy přijít zdravý, tedy bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, bolest v krku, hlavy apod.), nemocné děti nemůžeme převzít. Pokud se onemocnění vyskytne v průběhu výuky, bude zákonný zástupce informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte a kontaktování praktického lékaře.
 •  Ve všech učebnách byly nainstalovány poličky na desinfekci a jednorázové papírové ručníky.  Žáci byli poučeni o dodržování hygieny ve všech prostorách školy. Doporučujeme přibalit dětem do tašek roušku a případně krém na ošetřování rukou.
 • Od 7. 9. budou žáci trávit přestávky ve svých větraných třídách, případně s učiteli venku, co nejméně se budou potkávat na chodbách se žáky z jiných tříd. Platí i pro používání toalet.
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob je povolen do školy jen ve výjimečných případech s rouškou. Děkujeme za pochopení.
 • Nástup na obědy do školní jídelny probíhá dle rozpisu, aby se skupiny zbytečně nepotkávaly. Zodpovídají učitelé, kteří odvádí žáky na oběd.
 • O případných změnách, např. o přechodu na distanční výuku v některé ze tříd nebo v celé škole, rozhoduje vždy Krajská hygienická stanice Libereckého kraje.

V souvislosti s epidemiologickou situací sledujte průběžně webové stránky školy.

                            Přejeme klidný školní rok.  Vedení školy